Zpět

Vězeňský program Pardubice II

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00085

VPP II plynule rozvíjí sociální službu Vězeňský program Pardubice, realizovanou od 1.6.10 do 29.3.13, na základě zkušeností a poznatků získaných při realizaci této registrované služby soc. prevence (terénníhoprogramu) a odborného soc. poradenství.Stávající nabídka služby bude na základě definovaných potřeb ze strany uživatelů zásadně obohacena především o kvalitní podporu uživatelů v oblasti dluhového poradenství. To jim pomůže překonávat jednu z největších bariér přístupu na trh práce - zadluženost a z ní plynoucí problémy (exekuce na mzdu apod.)Hlavními spoluprac. subjekty jsou Úřad práce ČR, PMS ČR, Věznice Pardubice a věznice v ČR obecně, kurátoři, návazné sociální služby.


CÍL: Sociální stabilizace a začleňování u osob opouštějících VTOS ve Věznici Pardubice a osob navracejících se do Pardubického kraje z jiných věznic v ČR formou odstraňování bariér v přístupu k zaměstnání.


CESTA: Poskytování sociální služby orientované na získání zaměstnání osobám ve VTOS Věznice Pardubice a osobám navracejícím se na území Pardubického kraje z jiných věznic v ČR.


JAK: Na základě zkušenosti z realizace současného programu zajištění: motivace uživatele, podpory sociální stabilizace a poskytování odborného sociálního poradenství uživatelům služby. Využití navázané spoluprácezejména s Úřadem práce ČR, PMS ČR, Věznicí Pardubice a dalšími věznicemi v ČR a kurátory ve prospěch uživatele programu. Rozšíření produktů poskytované služby o odborné dluhové poradenství a zaměření napodporu uživatele v úspěšné integraci na trh práce.


PRO KOHO: 400 osob opouštějících VTOS ve Věznici Pardubice a přicházejících zpět do Pardubického kraje z jiných věznic v ČR.


PROČ: Kritická situace u osob opouštějících VTOS v následné socializaci a získání zaměstnání mající za následek recidivní chování a prohlubování sociální exkluze.


O realizaci projektu mají zájem: Příslušníci cílové skupiny, Pardubický kraj, Úřad práce ČR, Věznice Pardubice,PMS ČR.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou osoby dotčené výkonem trestu odnětí svobody. Zahrnuje:; ; 1. Osoby, jejichž výkon trestu probíhá ve Věznici Pardubice a osoby po propuštění z této věznice. Z hlediska územního dopadu projekt pokrývá práci jak s osobami místně příslušnými do Pardubického kraje, tak s osoby majícími trvalé bydliště v jiných krajích ČR a po propuštění z Pardubického kraje odejdou.; 2. Osoby navracející se z VTOS na území Pardubického kraje z dalších věznic ČR. ; ; U obou částí cílové skupiny je v relevantních případech počítáno se zapojením spolupráce s rodinnými příslušníky uživatelů služby.

Příjemce

 • Občanské sdružení Romodrom
 • IČ: 26537036
 • Sídlo:
  • Ulice: Mezibranská
  • Číslo popisné: 1684/3
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.romodromcz.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018