Zpět

Vracíme se na trh práce

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00300

Hlavním cílem projektu je podpořit a zvýšit zaměstnatelnost nezaměstnaných a osob ohrožených na trhu práce a odstranit veškeré bariéry znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce prostřednictvím vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.


Konkrétně půjde o výběr a vstup do projektu 70 uchazečů o zaměstnání z řad osob, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování (§ 33 zákona 435/2004 Sb.). Půjde o 70 nezaměstnaných, kteří budou v evidenci ÚP ČR, KoP Teplice, kteří jsou z mikroregionu Bílinska (zařazeno 5 obcí spadajících do mikroregionu) a jsou evidováni déle než 5 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání. Z celkového počtu 1376 osob z mikroregionu Bílinska evidovaných jako uchazeči o zaměstnání na ÚP ČR jich takřka 970 bylo evidovaných déle než 5 měsíců, což je cca 70% podíl na celkovém počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání.


Projekt je připraven jako komplexní systém vzájemně navazujících aktivit, které směřují k zvýšení zaměstnatelnosti klienta projektu od jeho aktivizace přes získání nebo rozšíření kvalifikace až po nalezení udržitelného pracovní uplatnění.


Hlavní aktivity projektu se zaměří na:


- oslovení a výběr cílové skupiny


- vybudování 2 informačně poradenských center v Mostě a v Bílině sloužících cílové skupině


- motivace a aktivizace cílových skupin ke vstupu na trh práce


- zajištění získání nebo zvýšení kvalifikace prostřednictvím rekvalifikačních kurzů zaměřených na zvýšení


počítačové gramotnosti nebo specifických znalostí


- individuální poradenství k posílení nezbytných dovedností pro trh práce


- aktivní spolupráce se zaměstnavateli a zprostředkování přímého kontaktu mezi zaměstnavateli a klienty


projektu


- zprostředkování nových a volných dotovaných i nedotovaných pracovních míst na plný nebo částečný úvazek


Projekt je bez partnerů vzhledem k dlouhodobým zkušenostem žadatele s cílovou skupinou a prací s ní v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Činnost agentury práce bude zajištěna dodavatelsky.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Uchazeči/ky o zaměstnání; Cílovou skupinou projektu (dále jen CS) budou uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců (dále jako dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání), jimž je poskytována zvýšená péče při zprostředkování ve smyslu § 33 zák. č. 435/2001 Sb.); Tato CS má k 31.12.2011 následující složení:; Mikroregion Bílinsko - 977 osob z celkem 1389 evidovaných uchazečů o zaměstnání (Zdroj: Zprávy o situaci na trhu práce za rok 2011 - Teplice).; Oslovení CS je nejúčinnější při osobním kontaktu. Žadatel plánuje oslovit zástupce CS formou individuálních rozhovorů při pravidelných konzultacích s pracovníky ÚP, kteří disponují informacemi potřebnými pro cílené oslovení a efektivní a kvalitní výběr zájemců o účast v projektu.; V další fázi uskuteční žadatel 6 informačních seminářů, kde zájemcům objasní detaily projektu. Následně budou s vybranými 70 uchazeči sepsány Dohody o účasti v projektu.; V projektu se předpokládá aktivní zapojení CS do společného rozhodování. Vhodnost zvolených forem a metod práce s CS bude průběžně kontrolována a ověřována formou evaluačních dotazníků.; Pro odstranění veškerých bariér, které brání CS do projektu vstoupit, připravil žadatel široké spektrum doprovodných opatření po celou dobu vzdělávacích a poradenských aktivit - úhrada nákladů na dojíždění do místa konání projektových aktivit a stravování při absolvování aktivity delší než 5 hodin, úhrada příspěvku na péči o dítě, tzv. školkovné a úhradu nákladů spojených s nutností absolvovat zdravotní prohlídku nebo doložit rejstřík trestu. ; CS bude zapojena přímo do poradenských a vzdělávacích aktivit projektu, aktivit směřující k jejich návratu na trh práce, ale i do evaluačních aktivit projektu.

Příjemce

 • Rekvalifikační a informační centrum, s.r.o.
 • IČ: 25438352
 • Sídlo:
  • Ulice: Báňská
  • Číslo popisné: 287
  • Městská část: Most II
  • Město: Most
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43401
 • http://www.ric-most.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018