Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00081


Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence, které jsou definované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jejichž potřeba vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 - 2014 (dále jen Střednědobý plán). Potřebnost těchto služeb ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám i územní dostupnosti bude také zohledněna v navazujícím Střednědobém plánu na období 2015 - 2017, který bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v září 2014. Cílovou skupinou projektu jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené žijící na území JMK. Zajištěním vybraných druhů služeb sociální prevence je sledována podpora a pomoc výše uvedené cílové skupině plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a podpora jejich návratu na trh práce a začlenění zpět mezi ekonomicky aktivní obyvatele. Projekt se zaměřuje na podporu následujících sociálních služeb: azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centrum a sociálně terapeutické dílny. Tyto služby sociální prevence budou, dle svého zaměření, poskytovány především osobám se zdravotním postižením, osobám bez přístřeší, rodičům s dětmi, osobám opouštějícím zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osobám opouštějícím výkon trestu odnětí svobody, obětem domácího násilí a obchodu s lidmi.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením; Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; Osoby bez přístřeší; Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané; Děti, mládež a mladí dospělí

Příjemce

 • Jihomoravský kraj
 • IČ: 70888337
 • Sídlo:
  • Ulice: Žerotínovo náměstí
  • Číslo popisné: 449/3
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018