Zpět

Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00064

Projekt vybranými službami naváže na stávající projekt Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji. V projektu bude využito zkušeností získaných z realizace stávajícího projektu, a to nejen v oblasti zajištění poskytování vybraných služeb prostřednictvím výběrových řízení a odběratelsko-dodavatelských smluv mezi poskytovateli sociálních služeb a Olomouckým krajem, ale také v oblasti realizace sociálních služeb. V této oblasti bude kladen důraz zejména na posílení kontrolní činnosti z důvodu akcentování kvality zajištění sociálních služeb, a tím vytvoření podmínek pro zajištění podpory a pomoci okruhu osob za účelem sociální inkluze a prevence sociální exkluze osob na území Olomouckého kraje. Projekt je zaměřen na podporu poskytování následujících sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: Azylové domy a Sociální rehabilitace.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2012 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: - oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané,; - osoby bez přístřeší,; - osoby se zdravotním postižením,; - děti, mládež a mladí dospělí,; - osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody.

Příjemce

 • Olomoucký kraj
 • IČ: 60609460
 • Sídlo:
  • Ulice: Jeremenkova
  • Číslo popisné: 1191/40a
  • Městská část: Hodolany
  • Město: Olomouc
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 77900
 • http://www.kr-olomoucky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018