Zpět

Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/98.00001

Projekt obsahuje 6 klíčových aktivit. Výstupem budou nové nástroje a služby, které umožní kontinuálně a dlouhodobě prohlubovat znalosti a schopnosti cílové skupiny, potřebné ke kvalitnímu zpracovávání RIA. Konkrétně tyto aktivity zahrnují :1) vytvoření nového vzdělávacího programu, který bude odpovídat potřebám a požadavkům cílové skupiny2) vytvoření webového portálu specializovaného na problematiku RIA3) vytvoření specializovaných metodik jako nástrojů pro vyhodnocování dílčích dopadů regulace4) zpracování vzorových hodnocení RIA jako názorných (modelových) ukázek aplikace jednotlivých metodik5) vyhodnocení efektivnost způsobu stávající implementace RIA nezávislým konzultantem s cílem získat nezávislá doporučení pro další zvyšování kvality řízení systému zpracovávání RIA v ČR


6) řízení a administrace projektu.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 15. 11. 2012 - 14. 11. 2014
  • Cílová skupina: Cílová skupina 1: Zaměstnanci správních úřádů - zpracovatelé RIA; ; Této cílové skupině je určeno vzdělávání v oblasti postupu zpracování RIA, které bylo původně realizováno; Institutem státní správy. V roce 2009 toto vzdělávání bylo ukončeno a následně byl zrušen i ISS. ; ; Cílová skupina úředníků ústředních správních úřadů bude zapojena do pilotního testování výstupů projektu.; Minimálně 150 osob z cílové skupiny bude proškoleno s využitím nově navrženého e-learningu, z toho 50 se; zúčastní také následujícího prezenčního semináře. Tří pilotních tematicky zaměřených diskusních seminářů se v; rámci vzdělávání zúčastní min. počet 18 osob. Další osoby z cílové skupiny se zúčastní seminářů s odborníky; (celkem min. 50 osob), v rámci kterých budou diskutovány dílčí metodiky a vzorové RIA. Všichni zástupci cílové; skupiny zúčastnění v testovacích aktivitách tohoto projektu budou poté vyzváni ke vznesení svých připomínek k; navržené podobě výstupů projektu (s výjimkou evaluační Zprávy). S účastníky prezenčních vzdělávacích; seminářů budou také vedeny individuální rozhovory s cílem co nejdetailněji vyhodnotit adekvátnost navržené; podoby elektronických nástrojů a podpůrných on-line služeb. Tímto způsobem se bude cílová skupina aktivně; podílet na předloženém projektu a finální podobě jeho výstupů.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018