Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vytvoření systému řízení vzdělávání zaměstnanců Rieder Beton spol. s r. o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00870

Cílem úvodní části projektu je vytvoření a zavedení uceleného systému řízení vzdělávání zaměstnanců Rieder Beton, spol. s r.o. prostřednictvím specifického softwaru a individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců. V dalších částech projektu je cílem realizovat pro zaměstnance externí a interní vzdělávací kurzy, které budou rozvíjet jejich dosavadní odborné znalosti a dovednosti a tím umožnit cíleně prohlubovat jejich kvalifikaci. Odborné kurzy budou zaměřeny na oblasti obchodu, anglického jazyka, kvalifikačních kurzů zaměstnanců v dělnických profesích a ostatní dílčí odborné kurzy. Do projektu bude formou interního a externího vzdělávání zapojeno celkem 27 zaměstnanců. Klíčové pro zavedení systému řízení vzdělávání bude nákup specifického softwaru a vytváření vzdělávacích plánů zaměstnanců, které přispějí k přesné dlouhodobé identifikaci vzdělávacích potřeb organizace a zaměstnanců. Neméně důležitá bude i nově vytvořená pracovní pozice koordinátora LZ, který bude zodpovídat za fungování systému řízení vzdělávání, přípravě vzdělávacích plánů, dlouhodobě snižovat náklady na externí vzdělávání ve prospěch interního (tj. dlouhodobě plánovat přípravy interních lektorů apod.). Vytvoření a zavedení tohoto systému bude těsně navazovat na oblast rovných příležitostí, kde hlavním výstupem bude aplikace vybrané metody/opatření pro posílení rovnosti žen a mužů v naší společnosti. Celý systém řízení vzdělávání a rovných příležitostí bude řídit koordinátor LZ.


Důležitou součástí tohoto projektu bude vytvoření a pilotní vyzkoušení interního  vzdělávání prostřednictvím vlastních interních lektorů, kteří budou realizovat školení pro zaměstnance napříč všemi pracovními pozicemi. Interní lektoři budou odborně připravováni v různých oblastech (např. v oblastech technologií betonu, obsluhy štípačky, prodejních dovedností apod.) již v průběhu realizace projektu, přičemž ze získaných (ale i vlastních) znalostí a zkušeností budou pro interní školení připravovat výukové materiály.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2012 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci žadatele

Příjemce

 • Rieder Beton, spol. s r.o.
 • IČ: 60714026
 • Sídlo:
  • Ulice: U Hlavního nádraží
  • Číslo popisné: 2764/3
  • Městská část: Bedřichov u Jihlavy
  • Město: Jihlava
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58601

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018