Zpět

Výukový portál pro podporu výuky na základní škole formou e-learningu

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.11/01.00028

Výukový portál pro podporu výuky na základní škole formou e-learningu Společnost si žádá více a kvalitněji vzdělanou populaci. Projekt reaguje na uspokojení této poptávky. Navazuje na Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy , kde jsou stanoveny následující strategické směry:


1) rovné příležitosti ke vzdělávání2) kurikulární reforma jako nástroj k modernizaci vzdělávání  s důrazem na osvojování klíčových kompetencí3) podpora výuky cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií4) zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků5) podpora dalšího vzdělávání6) rozvoj partnerství škol  Projektem bude vytvořeno e-learningové prostředí, které bude naplněno výukovými materiály v hlavních vyučovacích předmětech. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu žáků, ale zároveň pro ty, kteří na cílovou skupinu působí, tj. pedagogické pracovníky. Obsah výukových kurzů budou tvořit učitelé školy v LMS Moodle.


Popis projektu: Cílem projektu je ukázat, že elektronická podpora vzdělávání nevyžaduje znalosti programování, ani pokročilé znalosti informačních technologií, ale je dostupná každému, kdo ovládá základy práce s počítačem. Projekt umožňuje motivovat vyučující k volnému zveřejnění vlastních prací a nabídnout tak rozumnou alternativu k využívání " papírových" učebnic. Bude vytvořeno e-learningové prostředí naplněné výukovými materiály, které budou využívat naši žáci i žáci partnerské školy kdykoliv a odkudkoliv.


Hlavní cíle projektu jsou:- zvýšení kvality vzdělávání žáků na základní škole- vytvoření e-learningového prostředí naplněného výukovými materiály dle ŠVP naší školy- podpoření dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti e-learningu- vybavení školy kvalitní a moderní výpočetní a prezentační technikou- vytvoření rovných příležitostí vybudováním volně přístupného informačního místa i v odpoledních hodinách


 Výstupem  projektu bude kvalitní a snadno dostupný webový portál, který poskytne přehled o tom jak a z jakých materiálů se žáci učí. Kritériem úspěšnosti zde bude počet uživatelů serveru a počet vytvořených kurzů.


 Z analýzy současného stavu vzdělávání a technického vybavení školy (formou rozhovorů a dotazníků pro učitele a žáky) vznikla potřeba rozšířit a zatraktivnit studijní materiály a vybavení školy výpočetní a prezentační technikou.


Projekt vychází i z potřeby vytyčené např. v dokumentech:- Strategický výhled Evropské rady a Evropského parlamentu- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR. - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 


Podstatné je, že k nesporným výhodám klasického e-learningu projekt přidává podporu dostupnosti studia.


Významným inovativním prvkem projektu je:- vyšší efektivnost výuky ( možnost informace jednoduše vkládat a uspořádávat do menších celků )- individuální přístup k žákům ( možnost vytvoření více variant studijních materiálů )- alternativa ke klasické výuce- flexibilita, jednoduchost a přístupnost


 Projekt by měl navíc výrazně zefektivnit a rozšířit využívání internetu k výuce na ZŠ. Zapojením žáků do projektu dojde ke zlepšení jejich znalostí v oblasti využívání ICT a možnost k přístupu výukové látce v době nemoci či z důvodu jiné nepřítomnosti žáka ve škole.  Zvýšíme kvalitu využívání výpočetní techniky pedagogickými pracovníky. Vytvoříme rovné příležitosti ke vzdělávání tím, že umožníme volný přístup k internetu v odpoledních hodinách. Spolupráce s partnerem umožní žákům se vzdělávat i v době hospitalizace, protože dětské oddělení Karlovarské nemocnice má velmi dobré vybavení počítači a připojení k internetu.


 Tento projekt je určen pro: a) pro všechny žáky I. i II. stupně školy, kteří mají potřebu:    - dovědět se něco více o probírané látce    - procvičovat a zopakovat si učivo    - samostudia    Školu navštěvují žáci ze širokého okolí a tak vzdálený přístup ke studiu v době nemoci nebo nepřítomnost z jiných důvodů jim umožní kontakt se školou a tím získat informace o probíraném učivu.b) pedagogické pracovníky, kteří tak budou mít možnost pracovat s nejmodernější informační technikou.c) partnerskou školu (hospitalizovaní žáci). Partnerská škola umožní žákům se vzdělávat i v době hospitalizace, protože dětské oddělení Karlovarské nemocnice má velmi dobré vybavení počítači a připojení    k internetu.


 Projekt žákům i pedagogickým pracovníkům nabízí možnost zatraktivnění školní práce a tím zvýšit zájem o studium a další vzdělávání.Projekt bude mít také dopad i na širokou veřejnost. Zvýšení informovanosti o obsahu výuky na ZŠ, ale i volná dostupnost znalostí sama o sobě je jednoznačně pozitivním prvkem z hlediska občana. ale i v kontextu dlouhodobé evropské strategie budování informační společnosti.


Motivace žáků coby příjemců výukového materiálů a poskytovatelů zpětné vazby je v:- nových formách práce- nových metodách získávání poznatků- atraktivnosti výuky- nových možnostech hodnocení dovedností- možnosti získat s minimálním úsilím kvalitní zdroj informací pro studium


Motivace pedagogů je v možnosti:- pracovat s nejmodernější informační a komunikační technikou- získat finanční ohodnocení za tvorbu výukových kurzů Motivací partnerské školy je možnost díky svému dobrému vybavení zpříjemnit pobyt hospitalizovaným žákům vzdáleným přístupem k alternativnímu zdroji učiva základní školy.Výhodou pro cílovou skupinu je bezesporu možnost pracovat s nejmodernější informační a komunikační technikou.


E-learning přinese cílové skupině žáků:- možnost získat kvalitní studijní materiály na jednom místě ( obrázky, soubory, texty, odkazy)- lepší výuku díky funkční zpětné vazbě- osvojení si práce s online dokumenty- rovný přístup ke studijním materiálům  pro všechny žáky- možnost studia z alternativních zdrojů- vzdělávání nadaných žáků- vzdělávání handicapovaných dětí- podporu žákovských projektů a prezentací


E-learning přinese cílové skupině učitelů:- spravedlivé finanční ohodnocení autorům kurzů- aktualizaci ŠVP školy- osvojení si práce s online dokumenty- využívání moderních trendů  při vyučování- zlepšení motivace

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2010

Příjemce

 • Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary
 • IČ: 70933758
 • Sídlo:
  • Ulice: Poštovní 19 1743
  • Město: Karlovy Vary 36001
 • http://www.zskvary.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018