Zpět

Vzdělávání jako podpora sociálních služeb v Libereckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00045

Potřebnost předkládaného projektu vyplývá obecně z nezbytnosti celoživotního prohlubování odborných znalostí


a dovedností pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, a také osob pečující o závislého člena rodiny, který se


v určitém smyslu ocitá v pozici pracovníka v soc. službách.


Konkrétně vyplývá potřebnost projektu z provedených šetření. Jedná se o analýzu vzdělávacích plánů


pracovníků žadatele a dále o dotazníkový průzkum provedený mezi osobami poskytujícími pomoc příjemcům


příspěvku na péči.


Vzdělávací plány pracovníků žadatele byly vytvořeny na základě individuálních pohovorů s pracovníky, revizí


jejich dosavadních zkušeností v sociálních službách, s ohledem na konkrétní profesní praxi a aktuální pracovní


náplň. Analýzou těchto vzdělávacích plánů byly definovány oblasti, ve kterých mají pracovníci žadatele


nejvýraznější mezery, nebo je vnímají jako stěžejní pro poskytovaní sociálních služeb ve vysoké kvalitě. Jedná


se především o komunikační dovednosti, kompetence v oblasti psychohygieny a prevence syndromu vyhoření a


odborné znalosti v oblasti sociální práce s ohroženou skupinou. Neméně důležitá je znalost aktuální legislativy


(více viz. příloha č. 3).


Na základě dotazníkového průzkumu mezi osobami poskytujícími pomoc příjemci příspěvku na péči byla zjištěna


především nevyhovující situace, týkající se dostupnosti potřebných vzdělávacích kurzů pro tuto cílovou skupinu.


S ohledem na mnohdy náročnou situaci těchto osob, souvisejících s péčí o závislého člena rodiny - příjemce


příspěvku na péči, nemají tyto osoby často prostor řešit své vzdělávání. Na základě tohoto průzkumu byly opět


vydefinovány oblasti vzdělávání a následně konkrétní kurzy, které se díky průzkumu jeví jako nejvíce potřebné.


Prostřednictvím absolvovaných kurzů budou zapojeným osobám zvýšeny odborné kompetence, díky kterým je


předpoklad efektivnějšího zvládání pomoci závislému členu rodiny a zkvalitnění péče o něj.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: A) Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální; integraci cílovým skupinám; B) Osoby pečující o osobu blízkou

Příjemce

 • Most ke vzdělání - Bridge to education, o. s.
 • IČ: 26998262
 • Sídlo:
  • Městská část: Benecko
  • Město: Benecko
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 51237
 • http://www.mostkevzdelani.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018