Zpět

Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje IV

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00045


Projekt navazuje na předcházející vzdělávací projekt realizovaný Královéhradeckým krajem (dále jen KHK) od


října roku 2008 a pokračuje ve zvyšování kvality sociálních služeb (dále jen soc. služeb) prostřednictvím vzdělávání pracovníků poskytovatelů a zadavatelů soc. služeb.Aktivity projektu jsou formulovány zejména v návaznosti na výstupy průzkumu vzdělávacích potřeb pracovníků poskytovatelů a zadavatelů soc. služeb v KHK realizovaném v období leden - březen 2010 a na výstupy procesu tvorby krajského plánu rozvoje soc. služeb.


Projekt usnadňuje poskytovatelům soc. služeb v pozici zaměstnavatelů naplnit povinnost zabezpečit sociálním pracovníkům a pracovníkům v soc. službách další vzdělávání (dále jen DV) ve vymezeném rozsahu (a taxativně vymezenými formami), který jim ukládají §111 a § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon), prostřednictvím realizace vzdělávacích programů akreditovaných MPSV v souladu s ustanovením Zákona. Co se týče DV, neopomíná vzdělávací nabídka projektu cílovou skupinu pracovníků zadavatelů soc. služeb, tedy pracovníků sociálních odborů městských a obecních úřadů a Krajského úřadu KHK. V oblasti DV se projekt samostatně soustředí také na DV manažerů působících v soc. službách. V omezené míře zpřístupňuje projekt poskytovatelům soc. služeb akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v soc. službách, reaguje tím na průběžně se zvyšující počet pracovníků v soc. službách i fluktuaci zaměstnanců. Nově je do projektu zařazena také tvorba, pilotní ověření a následná realizace 2 vzdělávacích programů DV v oblastech, které nejsou stávající vzdělávací nabídkou akreditovaných vzdělávacích programů pokryty. První z nich se soustředí na případovou práci s příjemci příspěvku na péči, v případě druhého vzdělávacího programu jsou stěžejními tématy: prevence závislosti uživatele na službě, zmocňování a návaznost a spolupráce služeb za účelem koordinace péče o uživatele a max. možné podpory jeho nezávislosti na soc. službě/ách.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2010 - 31. 10. 2012
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální; integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • Královéhradecký kraj
 • IČ: 70889546
 • Sídlo:
  • Ulice: Pivovarské náměstí
  • Číslo popisné: 1245/2
  • Městská část: Hradec Králové
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50003

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018