Zpět

Vzdělávání sociálních pracovníků ve Zlínském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00008

Projekt je zaměřen na rozšíření a prohloubení odborných znalostí a praktických dovedností sociálních pracovníků působících na území Zlínského kraje. Bude se jednat o sociální pracovníky krajského úřadu, obecních úřadů a sociální pracovníky poskytovatelů sociálních služeb. Kraj tímto projektem systematicky řeší jak doplnění kvalifikace nezbytné pro výkon povolání sociálního pracovníka, tak celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků, což je povinnost, kterou jim ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vzhledem k tomu, že ve Zlínském kraji chybí systematické vzdělávání pro sociální pracovníky, zpřístupní se jim tak možnost k potřebnému vzdělání, bez kterého by nemohli svou práci vykonávat. Sociální práce je odborná činnost, která vyžaduje kvalifikovanou přípravu, osobní zralost a zkušenosti. Formy a metody sociální práce se neustále vyvíjejí tak, jak to vyžadují potřeby jednotlivců, skupin a společnosti. Vznikají nové typy sociálních služeb a činností, které vycházejí z nových teoretických poznatků. Sociální práce patří mezi náročné pomáhající disciplíny, k jejichž úspěšné realizaci patří umění sebereflexe a možnost supervize. Vzhledem k častému výskytu syndromu vyhoření je nutné, věnovat pozornost také psychohygieně. Jednou z klíčových aktivit projektu jsou vzdělávací kurzy, které reflektují současné potřeby sociálních pracovníků a svou odborností a širokým rozsahem na tyto potřeby reagují. Samostatnou problematikou je pilotní zavedení supervize. Souběžně proběhne i vzdělávání vybraných sociálních pracovníků, kteří budou v budoucnu kvalifikovaně poskytovat supervizi sociální práce jiným organizacím v regionu. Vyškolení supervizorů by mělo být zaměřeno na zkvalitnění sociální práce a osobnostní růst pracovníka. Díky projektu také následně dojde ke zvýšení kvality provádění sociální práce na území Zlínského kraje a ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 12. 2008 - 30. 11. 2010

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

  • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
  • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
  • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018