Zpět

Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00016

Cílem projektu je zvýšit šance klientů ÚP (kteří jsou v evidenci více než 5 měsíců, nebo se v evidenci ÚP nachází opakovaně) na jejich uplatnění/návrat na trh práce prostřednictvím zvýšení úrovně jejich socioekonomických kompetencí před potencionálními zaměstnavateli.   Zároveň je tato cílová skupina silně ohroženou cílovou skupinou, co se zadlužování a problémy s nakládáním s vlastními finančními prostředky týče. 


Nárůst zadluženosti českých domácností (hodnota dluhu dosahovala v lednu 2011 více než 1 mld. Kč) se bezprostředně dotýká klientů ÚP ČR, kteří patří mezi nejvíce ohrožené osoby předlužeností, a to ze dvou důvodů:


a) Vstup jednotlivce do evidence ÚP představuje jedno z největších rizik ohrožujících finanční zdraví jak jeho samotného, tak i jeho rodiny. Se vstupem do evidence ÚP se ve většině případů snižuje příjmová stránka jedince, je nutné změnit výdajové návyky, snížit náklady, apod. Pokud se tak nestane, může to pro tuto osobu mít velmi negativní následky.


b)   Klienti ÚP se velmi často stávají osobami, na které je již uvalena exekuce nebo se dostaly do dluhové pasti. Pro tyto osoby se stává výhodnější snížit své legální příjmy, ze kterých je exekuce či úvěrová splátka vypočtena, na minimum a přesunout svoji činnost do černé ekonomiky. Snížení zadluženosti uchazečů o zaměstnání je první krok k jejich návratu na trh práce.


Vzdělávání v socioekonomických kompetencích zahrnuje informace nejen o základní prevenci předlužení, ale i informace o dalších sociálních dovednostech, které jsou nutné pro uplatnění uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Základní orientace v oblasti financí a tvorby domácího rozpočtu pro osoby ohrožené dluhovou pastí či osoby v dluhové pasti je jednou z klíčových kompetencí, které občanům umožňují nejen získat práci na legálním trhu práce, ale také si ji udržet a vést plnohodnotný občanský život. Další dovednosti, jako je               správné sepsání životopisu, zlepšení prezentačních a komunikačních dovedností, vyhledávání pracovních příležitostí přes internet apod. napomohou této cílové skupině se lépe uplatnit na trhu práce. 


 


Školení realizované z projektu poskytne účastníkům potřebné informace, jak hospodárně postupovat při spravování vlastních financí, jak se nenechat zlákat neprůhlednými nabídkami různých úvěrových společností apod. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 2. 7. 2012 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Projekt se zaměřuje na uchazeče o zaměstnání (s důrazem na osoby, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování), kteří jsou ohroženi dluhovou pastí či exekucí, nebo se již v této tíživé situaci nacházejí, což jim výrazně ztěžuje návrat na trh práce. Dílčí potřeba takto ohrožených uchazečů souvisí s jejich vzděláním v oblasti finanční gramotnosti a dalších sociálních kompetencí, jako jsou komunikační a prezentační dovednosti pro trh práce, neboť zadlužený člověk nebo člověk, na nějž je uvalena exekuce, je téměř nezaměstnatelný.; Jedná se o cílovou skupinu v celkové velikosti 25 000 podpořených osob.;

Příjemce

 • Fond dalšího vzdělávání
 • IČ: 00405698
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Maninách
  • Číslo popisné: 1092/20
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://www.fdv.mpsv.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce
 • Investiční priorita: 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018