Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01150

 


Společnost Student Agency s.r.o. se rozhodla za účelem zvýšení kvality a profesionality poskytovaných služeb pro zavedení komplexního systému vzdělávání s cílem zvýšit kvalifikační úroveň zaměstnanců.


 


Předkládaný projekt je zaměřený na zvyšování kvalifikačních předpokladů a obecných znalostí zaměstnanců společnosti ve vazbě na strategické cíle společnosti. Navržená školení korespondují s rozvojovými plány zaměstnanců a jsou koncipovány v souladu s koncepcí jejich dlouhodobého rozvoje v organizaci.


 


V rámci projektu bude proškoleno 297 zaměstnanců z toho 64 zam. pod 25 let věku a 9 nad 50 let věku. Projekt vychází ze skutečnosti, že největším kapitálem společnosti jsou její zaměstnanci. Ti, aby tímto kapitálem byli, musí být kvalifikovaní a dobře motivovaní. Projektové aktivity jsou zaměřeny na jejich další profesní rozvoj. Firma tak bude posilněna v tom nejdůležitějším a z dlouhodobého hlediska nejstrategičtějším pilíři.


 


Jednotlivé vzdělávací aktivity budou zajištěny ze strany ext. doda. a int. lekt. Výběr dodavatelů služeb se bude řídit metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ. Plánovaná školení jsou obecného a odborného charakteru. Jedná se o tyto oblasti: Rovné příležitosti, Aj+Nj, IT dovednosti, odborné ekonomické, odborné dovednosti z oblasti personalistiky, odborné dovednosti z oblasti mzdového účetnictví, prodejní dovednosti, ostatní dovednosti (krizový management, školení 1. pomoci).


 


Hlavní přínos realizace projektu lze spatřovat v posílení adaptability společnosti na změny tržních podmínek a zvýšení její konkurenceschopnosti. Vzdělávací aktivity, které jsou předmětem projektu, přispějí k rozvoji kvalifikační úrovně jednotlivých zaměstnanců, což se pozitivně odrazí v rozvoji celé společnosti. Vzdělávání zaměstnanců bude mít rovněž pozitivní dopad na osobní rozvoj zaměstnanců, výrazně posílí jejich sebevědomí, motivuje k lepším pracovním výkonům a vyšší zainteresovanosti na strategických cílech společnosti.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina činí 297 zaměstnanců z tohoto počtu je 64 zaměstnanců pod 25 let věku a 9 nad 50 let věku.; Do projektu jsou zapojeni všichni relevantní zaměstnanci, jež se podílejí a ovlivňují kvalitní realizaci; obchodních činností žadatele, mají možnost aktivně ovlivnit růst efektivity společnosti a posílit tak jejích; konkurenceschopnost.; Zapojením do jednotlivých vzdělávacích kurzů podle typu profesního začlenění dostanou zaměstnanci příležitost; získat a rozšířit si odborné znalosti odpovídající strategickým rozvojovým potřebám společnosti a tyto uplatnit přímo v praxi v rámci své pracovní činnosti, nebo tyto znalosti implementovat do procesů, zvyšovat jejich kvalitu a efektivitu a snižovat náklady. Znalosti získané absolvování odborných vzdělávacích programů přinesou účastníkům mj.rozšíření znalostí a dovedností, takže se zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce a tím i jejich hodnota pro zaměstnavatele, což se opět promítne v posílení pozitivního vnímání pracovní jistoty.; Realizací KA v oblasti Rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a dojde k ukotvení základních opatření mj.; do interní dokumentace organizace, což bude mít pozitivní dopad pro všechny relevantní zaměstnance společnosti STUDENT AGENCY s.r.o.; V rámci projektu budou zapojeni tyto skupiny zaměstnanců:; IT Marketing, Ekonomické, Mzdové, Personální odd., Call centrum, Autobusové oddělení I, II a III, zákaznické; centrum dopravy, stewardi, řidiči, Prodejci z prodejních oddělení.

Příjemce

 • STUDENT AGENCY, s.r.o.
 • IČ: 25317075
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Svobody
  • Číslo popisné: 86/17
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200
 • http://www.studentagency.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018