Zpět

Vzděláváním ke zvýšení kompetencí zaměstnanců Středomoravská nemocniční a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00167
Vzdělávací aktivity v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na většinu kategorií zaměstnanců nemocnic, dle


zjištěných potřeb v rámci dotazníkového šetření a dle požadavků na konkrétní pracovní místa, která zastávají.


Zvýšená pozornost je věnována především ženám nad 50 let, které jsou zapojeny do kurzů zaměřujících se na


problematiku, kterou využijí při plnění svých pracovních povinností nejvíce nebo která jim umožní rozšířit okruh


specializovaných činností. Tyto činnosti budou moci ženy nad 50 let ve zdravotnictví vykonávat bez odborného


dohledu. Žadatel zjistil, že právě tato kategorie žen se často z časových i rodinných důvodů nezúčastňovala


celého specializačního vzdělávání, které by jim prohloubilo odborné znalosti. Projekt tento handicap napravuje


tím, že zařazuje do vzdělávacího plánu kurzy, které jsou běžnou součástí specializačního vzdělávání tak, jak


požaduje legislativa Ministerstva zdravotnictví ČR.
 
 
 
 
 
 

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří NLZP a lékáři. NLZP znamená nelékářský zdravotnický pracovník, pro projekt jde např. o sestry, fyzioterapeuty, zdravotnické asistenty.; Celkem bude v rámci vzdělávacích aktivit tohoto projektu proškoleno 469 osob, přičemž některé osoby se mohou zúčastnit i několika kurzů. Z těchto 469 proškolených osob spadá 165 osob do věkové skupiny nad 50 let. 469 osob je tvořeno 370 ženami a 99 muži.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018