Zpět

Vzděláváním zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti CN Resources International (CZ) s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00987

Současný stav vzdělávání ve společnosti je nyní založen jednak na školeních, které vyplývají ze zákonných povinností zaměstnavatele, tak také na nabídce nadstandardního vzdělávání formou dodavatelských kurzů a seminářů. Dlouhodobým sledováním byla identifikována potřeba systematického vzdělávání zaměstnanců firmy v oblastech odborných znalostí, jazykových kurzů a klíčových kompetencí, které jsou přímo spojeny s pracovní pozicí, kterou tito zaměstnanci vykonávají.


Co se týče plánu vzdělávání, ten je nyní nastaven pouze operativně - všechny vzdělávací aktivity se plánují dle individuálních aktuálních potřeb zaměstnanců pro jejich pracovní výkon, a společnost řeší vzniklé potřeby dle svých aktuálních finančních možností. Nejedná se o ucelený a komplexní přístup, který má napomáhat adaptabilitě zaměstnanců v rámci zavádění nových pracovních postupů, systémů, nároků atd.


Cílem projektu a jeho základní potřeba pro organizaci spočívá v zavedení nového systému vzdělávání zaměstnanců společnosti, který bude spočívat v dlouhodobém plánování vzdělávacích aktivit ve společnosti se zaměřením na odborné kurzy, které přímo zvyšují kvalifikaci v problematice, kterou daný zaměstnanec vykonává. Zavedení takovéhoto systému vzdělávání žadateli nejen poskytne kontinuální péči o zaměstnance v oblasti zvyšování jejich kvalifikace, ale také díky kvalitněji a rychleji odvedené práci zvýší výkon společnosti, odbornost poskytovaných služeb a zefektivní podnikové procesy.


Toto vše bude mít pozitivní dopad na konkurenceschopnost společnosti na relevantním trhu a na její úspěch v porovnání s ostatními společnostmi obdobného zaměření.


Posledním důvodem realizace projektu je možnost zlepšení přístupu společnosti k problematice rovných příležitostí. I když v současné době vedení společnosti principy rovných příležitostí akceptuje a vychází jim vstříc, dojde díky realizaci projektu k implementaci těchto přístupů do interních dokumentů.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Do projektu spadá specifická cílová skupina - zaměstnanci. V rámci realizace projektu se řadí do této cílové; skupiny zaměstnanci společnosti CN Resources International (CZ) s.r.o. z pobočky ve Zlíně, v celkovém počtu 19 osob.; Společnost kladně přistupuje k problematice rovných příležitostí, zaměstnává jak osoby středního věku, tak také osoby, kterým se klade na trhu práce zvýšená pozornost. Přesněji se jedná o osoby mladší, do věku 25 let, a také osoby v předdůchodovém věku (50 let a více). Tyto osoby budou do projektu zařazeny v rámci jednotlivých odborných vzdělávacích aktivit. Vybraným zaměstnancům spadajících do skupiny 50+ bude (na žádost vedení společnosti) věnována ze strany dodavatelů kurzů zvýšená pozornost, a to jak v rámci samotného vzdělávání, tak během následné evaluace hodnotící přínosnost aktivity pro daného zaměstnance. ; Zapojení cílové skupiny ve věku 50+ koresponduje s opatřením "Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (EY 2012). V boji s touto problematikou bude v projektu přispívat také "Manuál rovných příležitostí".

Příjemce

  • CN Resources International (CZ) s.r.o.
  • IČ: 60193646
  • Sídlo:
    • Ulice: tř. T. Bati 5213
    • Město: Zlín 76001
  • http://www.cngroup.dk

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018