Zpět

Vzdělávejte se pro stabilitu!

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/A1.00001

Přestože projekt svým zaměřením navazuje na projekt "Vzdělávejte se!" realizovaný v letech 2009 a 2010, spočívá jeho inovativnost zejména v dalším rozšíření opatření "částečné nezaměstnanosti", legislativně upravené v § 209 ZP. Projekt zejména reaguje na stávající nejistotu vývoje ekonomiky a rozšiřuje paletu nástrojů APZ určených k posílení zaměstnanosti, včetně udržení stávajících pracovních míst. Projekt umožní zaměstnavatelům ponechat si své dosavadní zaměstnance a zároveň posílit jejich odborné znalosti. Odborný rozvoj zaměstnanců posílí jejich postavení na trhu práce pro případ ztráty zaměstnání a po překonání hospodářských potíží umožní podniku hladký přechod do růstové fáze (posílená konkurenceschopnost, absence potřeby zaškolování nově/opětovně přijímaných zaměstnanců). Na rozdíl od souběžně realizovaného projektu "Vzdělávejte se pro růst!" bude v projektu "Vzdělávejte se pro stabilitu!" umožněno zaměstnavatelům realizovat praktickou výuku přímo na svém pracovišti, a to včetně možnosti zajištění interními lektory. Tím by mělo dojít k maximálnímu provázání potřeb zaměstnavatelů a dalšího odborného vzdělávání a ke zvýšení hodnoty získané kvalifikace zaměstnanců. V maximální možné míře tak bude využito prostojů ve výrobě. Vzhledem k možnosti zapojení interních lektorů do odborného rozvoje a možnosti realizovat praktickou část vzdělávání přímo na pracovišti, bude dán zaměstnavatelům v době, kdy nejsou schopni zajistit výrobu, dostatečný prostor k nastavení vnitřních mechanismů dalšího vzdělávání a osvojování si nových, inovativních výrobních postupů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 17. 9. 2012 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 ZP, a to prostřednictvím svých zaměstnanců.; Účast v projektu umožní zaměstnavatelům nacházejícím se v přechodných hospodářských potížích získat podporu pro udržení svých zaměstnanců a zároveň rozvojem kvalifikace pracovníků posílit konkurenceschopnost podniku na dobu následující po překonání hospodářských obtíží.; Účast v projektu umožní zaměstnavatelům ponechat si ve stavu své zaměstnance, zejména klíčové. Po odeznění recese bude zaměstnavatel moci pružně obnovit výrobu a dynamicky vytvářet nová pracovní místa, neboť rozvoj podniku nebude brzděn potřebou opětovně na trhu práce získat ztracenou kvalifikovanou pracovní sílu. Projekt reaguje na predikovanou situaci cílové skupiny - zaměstnavatelů - danou negativním vývojem české ekonomiky a směřující k propouštění. ; Zaměstnanci budou do projektu zapojeni svojí účastí na odborném rozvoji. Účast bude dobrovolná a bude považována za zvýšení kvalifikace na základě § 231 ZP. Z tohoto důvodu bude mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřena kvalifikační dohoda dle § 234 ZP s vymezením vzájemných vztahů a podmínek účasti. Součástí podmínek účasti na odborném rozvoji bude závazek zaměstnance uhradit zaměstnavateli poměrnou část nákladů za zvýšení kvalifikace (kurzovné, náhrada mzdy), které zaměstnavatel vynaložil a které nebyly smluvně pokryty příspěvkem od ÚP ČR, a to v případě, že nebude dodržen závazek zaměstnance zůstat u zaměstnavatele v pracovním poměru po sjednanou dobu. Do této částky se však nezapočítávají náklady, které zaměstnavateli vzniknou jeho zaviněním v případě, že ÚP ČR v důsledku nedodržení dohody přistoupí ke krácení příspěvku či bude požadovat jeho vrácení. Zaměstnanec se bude odborného rozvoje účastnit v pracovní době.

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: Vzdělávejte se pro stabilitu!

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018