Zpět

Zajištění hodnocení a výběru projektů pro ŘO OP LZZ

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00003

Projekt vytvoří podmínky pro věcné hodnocení grantových a individuálních projektů OP LZZ a výběr grantových projektů OP LZZ , které jsou předloženy Řídícímu orgánu. Hodnocení a výběr grantových a individuálních projektů představuje jeden z elementárních článků implementace OP LZZ.ŘO OP LZZ je přímo pověřen implementací některých oblastí podpory, z toho vyplývá nutnost zajištění hodnocení a výběru výše uvedených projektů. Poskytování TP je zakotveno v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, článek 46, Nařízení Rady (ES) č.1081/2006 a Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, podle kterých mohou být ze strukturálních fondů financovány oblasti podpory zaměřené na přípravu, monitorování, analýzu, hodnocení a kontrolu operačních programů, včetně propagace programu a dalších aktivit s tím spojených. Finanční prostředky projektu pokryjí v první řadě náklady na vyplácení odměn i jiných uznatelných plnění hodnotitelům grantových a individuálních projektů, kterým náleží za hodnocení odměna.Projekt umožní také uhradit náklady spojené s účastí členů výběrových komisí na jejich zasedáních.Vedle toho z prostředků projektu bude také financováno školení hodnotitelů a pracovníků implementační struktury OP LZZ, popř.  dalších vybraných pracovníků MPSV, tematicky zaměřené na problematiku věcného hodnocení projektů. Proškolení hodnotitelé budou využívání i pro potřeby Zprostředkujících subjektů.Dále budou finanční prostředky projektu určeny na provozní výdaje spojené se zasedáním hodnotících a výběrových komisí nebo jiných pracovních setkání v souvislosti s hodnocením a výběrem projektu v rámci ŘO OP LZZ.Průběh projektu se bude řídit Metodickým pokynem pro technickou pomoc pro OP LZZ.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2008 - 31. 10. 2015

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018