Zpět

Zajištění věcného hodnocení grantových a individuálních projektů pro ZS

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00009


Poskytování technické pomoci (TP) je zakotveno v Nařízeních Rady ES č.1083/2006 a č.1081/2006. Jednou z podporovaných oblastí TP je i oblast zaměřená na přípravu a hodnocení programů a projektů v programovém období 2007 - 2013. Hodnocení a výběr projektů představuje jeden z elementárních článků implementace OP LZZ.


Projekt zabezpečí věcné hodnocení předkládaných projektů v rámci jednotlivých výzev OP LZZ v gesci odboru 82. Věcné hodnocení provedou nezávislí hodnotitelé nebo hodnotící komise. Základním cílem projektu je zajistit proces hodnocení přijatých předložených grantových a individuálních projektů v rámci jednotlivých výzev vyhlášených ZS - odborem 82.Hodnotitelé, aby byli oprávněni hodnotit předkládané projekty po věcné stránce, musejí být zaregistrováni v Centrální databázi hodnotitelů pro OP LZZ 2007 - 2013 na Řídícím orgánu (ŘO). Podmínkou zařazení do této Databáze ŘO je povinnost absolvovat odborné školení v souladu s Příručkou pro hodnotitele projektů OP LZZ a získání certifikátu o úspěšném absolvování školení. ZS rovněž zajistí důkladné proškolení hodnotitelů pro podmínky konkrétní výzvy - tzv. specifické školení. Z Centrální databáze budou hodnotitelé aktuálně vybíráni dle náhodného výběru a ratingu. Hodnotitel musí mít minimálně pětiletou praxi v oboru, který je blízký zaměření předkládaných projektů. Další podmínkou je znalost českého jazyka a dokončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání (dle Příručky pro hodnotitele). Výběr hodnotitelů bude podléhat referátníku MPSV č.j. 2008/196000-725.


Finanční prostředky projektu budou použity na hrazení nákladů spojených s hodnocením projektů (odměny externím hodnotitelům), dále budou hrazeny provozní náklady hodnotitelům, náklady na jednání výběrových komisí v souvislosti s hodnocením a výběrem projektů. Část finančních prostředků se předpokládá využít na specifické školení hodnotitelů. Realizace projektu se bude řídit Metodickým pokynem pro TP OP LZZ.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2008 - 31. 12. 2013
 • Cílová skupina: Zprostředkující subjekty

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.esfcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018