Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00019

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných sociálních služeb v Jihomoravském kraji, které jsou definované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jejichž potřeba vyplývá ze schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2009-2011. Cílem projektu je pomoc cílové skupině plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, podpora jejich návratu na trh práce a začlenění mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Skupinu tvoří převážně osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.


Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a mladí dospělí; etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí; imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší; osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané.


Poskytované sociální služby: azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová denní zařízení pro děti a mládež (s důrazem na osoby ve věku 15-26 let), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy a sociální rehabilitace.


V rámci realizace projektu se uskutečnilo 9 nadlimitních veřejných zakázek na výběr poskytovatelů vybraných sociálních služeb.  S účinností od 1. 1. 2009 byly uzavřeny smlouvy o poskytování sociálních služeb s celkem 39 vybranými poskytovateli na dobu 36 měsíců, tj. do 31. 12. 2011. Jedna veřejná zakázka se opakovala a s účinností od 1. 4. 2009 byla uzavřena smlouva s dodavatelem služby terénní programy pro lokalitu Brno-město. Celkem je v rámci realizace individuálního projektu zapojeno 40 dodavatelů vybraných sociálních služeb, z nichž 12 má dalších 32 subdodavatelů. V rámci publicity projektu bude zpracován adresář vybraných poskytovatelů služeb sociální prevence v elektronické i tištěné podobě.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2008 - 29. 2. 2012

Příjemce

 • Jihomoravský kraj
 • IČ: 70888337
 • Sídlo:
  • Ulice: Žerotínovo náměstí
  • Číslo popisné: 449/3
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200
 • http://www.kr-jihomoravsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018