Zpět

Zaměstnání není samozřejmost

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00150

Cílem projektu je posílení pracovní integrace zdravotně znevýhodněných osob s poruchami duševního zdraví, odstraňování bariér jejich vstupu na pracovní trh a udržení se na trhu práce. Projekt je realizován na území Libereckého kraje.


Poruchy duševního zdraví představují jednu z největších sociálních zátěží, jejíž důsledky ovlivňují oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování či vyloučení této cílové skupiny.


Charakteristika CS vyžaduje systematický a zároveň individuální přístup při hledání cest k pracovní integraci.


V první fázi realizace proběhne pečlivý výběr cílové skupiny projektu. Účastníkům projektu bude poté přidělen individuální poradce, který bude asistovat CS při přípravě na budoucí zaměstnání (formou osobnostního rozvoje CS, podporou seberealizace a maximálního uplatnění schopností CS). CS projde bilanční a nebo pracovní diagnostikou, bude mít možnost využít sociálního poradce, absolvuje kurz základních dovedností ve vazbě na trh práce a PC kurzy. Dle možnosti reálného uplatnění CS bude účastníkům projektu vybrán vhodný odborný kurz či rekvalifikace.


V konečné fázi najde své pracovní uplatnění cca 20 osob, které prošly výše uvedeným procesem individuálního poradenství a vzdělávání. V průběhu pracovního uplatnění bude CS k dispozici mentor / pracovní poradce, který pomůže CS lépe se integrovat do pracovního kolektivu, podporuje a motivuje CS a pomáhá jim zvládnout jejich pracovní úkoly.


fázi bude reálné zaměstnat celkem 20 osob na poloviční úvazek. Tato jedinečná příležitost naplňuje základníposlání práce Sdružení TULIPAN.Aktivity projektu zohledňují individuální přístup k CS, logicky na sebe navazují. V první fázi bude proveden výběr30 osob splňujících definici CS. Velikost CS byla nastavena reálně dle podmínek výzvy a dle možností a kapacitSdružení TULIPAN. Práce s CS bude velmi intenzivní. CS projde v první fázi odborným posouzením předpokladůa možností vhodného pracovního uplatnění, individuálním poradenstvím a optimálně přizpůsobenýmvzdělávacím procesem. Druhá fáze projektu je spojena se zaměstnáním úspěšně podpořené CS a s učením sezákladních pracovních návyků.Hlavní výstupy projektu:- 30 podpořených osob- cca 400 hod vzdělávání pro každou CS- cca 30 hod individuálního poradenství pro každou CS- cca 168 hod spolupráce každé CS s pracovním poradcem- možnost využití sociálního pracovníka- pracovní uplatnění celkem pro 20 osob (s cca 0,5 úvazkem)

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
  • Cílová skupina: Aktivity projektu jsou cíleny na vymezenou skupinu zdravotně znevýhodněných osob s poruchami duševního; zdraví, které mají bydliště na území Libereckého kraje. ; ; Duševní postižení představuje psychické příznaky nebo; abnormální chování vyvolávající akutní nebo chronické postižení. Jedná se o psychické procesy, které mají vliv; na myšlení, prožívání a chování člověka. Projekt bude preferovat zejména získaná postižení.; ; Dle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) Světové zdravotnické organizace je projekt zacílen zejména na:; ; F00-F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických; F20-F29 Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy; F30-F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady); F40-F48 Neurotické, stresové a somatoformní poruchy; F80-F89 Poruchy psychického vývoje; ; Zvýšená péče bude věnována především osobám s částečnou či plnou invaliditou (invaliditou II. a III. stupně) v; důsledku získaného duševního onemocnění, zároveň osobám starším 50 let a mladším 25 let trpících zmíněnou duševní poruchou. Dle kvalifikovaného odhadu bude do projektu zapojeno cca 70% žen, 30% mužů. Cca 20% osob bude nad 50 let, 20% pak do 25 let. Bude se jednat zejména o osoby s nižším stupněm vzdělání (ZŠ, speciální školství, střední s výučním listem).

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018