Zpět

Zavedení systematické podpory procesu plánování sociálních služeb a péče sociálně potřebným na Středním Vsetínsku, Velkokarlovicku a Hornolidečsku

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00014

Cílem projektu je navázat na realizaci komunitního plánování na území města Vsetína a nově ho zavézt v celém území ORP Vsetín. Komunitní plánování je moderní metoda organizace, plánování a poskytování sociálních služeb, která je založena na aktivním zapojení všech relevantních subjektů, tj. poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb. Posiluje sociální stabilitu, soudržnost, podporuje integraci znevýhodněných skupin obyvatelstva do společnosti a na trh práce a oborovou spolupráci poskytovatelů sociálních služeb. Realizace procesu komunitního plánování reaguje na potřebu existence nástroje pro vytvoření systému organizace a řízení sociální politiky tak, aby vycházela ze skutečných potřeb obyvatel a finanční prostředky veřejných rozpočtů na její zabezpečení byly vynakládány efektivně a hospodárně. Hlavní potřebou, na níž reaguje překládaný projekt, je potřeba vytvoření místního sociálního systému vysoké úrovně, který bude citlivě reagovat na potřeby obyvatel, rozvíjet širokou partnerskou spolupráci mezi uživateli, poskytovateli, zadavateli, ale i dalšími subjekty (např. zaměstnavateli, soukromými subjekty) a povede k značným pozitivním sociálním dopadům, zejména ke zvýšení zaměstnanosti v regionu, snížení výskytu sociálně patologických jevů, zmírnění sociálního znevýhodnění specifických skupin obyvatel a sociální integraci těchto skupin.


Hlavním efektem bude, v souladu s cíli grantového schématu, rozvoj a zkvalitnění aplikace metody komunitního plánování v oblasti jako standardního a dlouhodobě udržitelného nástroje pro zajištění sítě dostupných a kvalitních služeb sociální prevence a sociální péče. Ve svém důsledku se podpoří zvýšení sociální integrace a zaměstnanosti v regionu a snížení výskytu sociálně patologických jevů.


Odpovědnost za dosažení cíle projektu pomocí realizace aktivit ponese celá organizační struktura procesu, která bude všechny aktivity také sama realizovat. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: - Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální; integraci cílovým skupinám (členové pracovních skupin, účastníci vzdělávání); - Osoby se zdravotním postižením (potencionální účastníci pracovních skupin - uživatelé sociálních služeb); - Děti, mládež a mladí dospělí (potencionální účastníci pracovních skupin - uživatelé sociálních služeb); - Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci (zástupci obcí - účastníci komunitního plánování v rámci ORP Vsetín); - Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí(potencionální účastníci pracovních skupin - uživatelé sociálních služeb); - Osoby bez přístřeší (potencionální účastníci pracovních skupin - uživatelé sociálních služeb); - Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody (potencionální účastníci pracovních skupin - uživatelé sociálních služeb); - Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané (potencionální účastníci pracovních skupin - uživatelé sociálních služeb); - Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (potencionální účastníci pracovních skupin - uživatelé sociálních služeb); - Osoby pečující o osobu blízkou (potencionální účastníci pracovních skupin - uživatelé sociálních služeb); - Ústřední orgány státní správy - zástupci úřadu práce

Příjemce

 • Město Vsetín
 • IČ: 00304450
 • Sídlo:
  • Ulice: Svárov
  • Číslo popisné: 1080
  • Městská část: Vsetín
  • Město: Vsetín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75501
 • http://www.mestovsetin.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018