Zpět

Změna je možná

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/B7.00017

Projekt představuje sociální inovaci spočívající v nastartování a ověření systému zaměstnávání cílové skupiny osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody. Projekt vede ke změně postojů CS, k jejímu zapojení jako aktivního spoluřešitele své pracovní a životní situace a usiluje současně o změnu přístupu potenciálních zaměstnavatelů dané cílové skupiny. Zaměstnavatelům budou prezentovány zkušenosti ze zaměstnávání osob s trestní minulostí za účelem zvýšení jejich informovanosti a překonání zažitého stereotypu o nepřizpůsobivosti a nevhodnosti této CS pro zaměstnávání.


 


 


Pilotní projekt ukotví a ověří spolupráci mezi cílovou skupinou, kterou zajistí spolupracující subjekt Věznice Vinařice a zaměstnavateli, kterými jsou příjemce a třetí subjekty. Z důvodu specifických potřeb CS budou do realizace projektu zapojeny také další odborné subjekty z oblasti pracovně-právního poradenství, psychosociální péče a motivace. Výběr cílové skupiny bude proveden ještě před jejím propuštěním z věznice dle standardů, které již má příjemce ověřeny z dřívějších zkušeností práce s touto CS a následně bude s osobami řešeno jejich zaměstnání na pracovních místech vytvořených u příjemce a třetích subjektů. Obor zaměstnání bude přímo navázán na kvalifikaci a pracovní zkušenosti, které vybraná CS získává již ve věznici, jedná se o práci operátora call centra. Příjemce totiž již od roku 2010 realizuje ve věznici Vinařice jedinečný projekt provozu call centra ve věznici, ve kterém zaměstnává vězně. Předkládaný projekt propojí již získané zkušenosti příjemce s novým záměrem příjemce, který spočívá v nastavení systému práce s CS po jejím propuštění na svobodu, takže výsledkem bude inovační řešení pro uplatnění CS na trhu práce a ve společnosti a bude tak zabráněno recidivě trestné činnosti. Projekt angažuje podnikatelskou sféru, která jakožto zaměstnavatel CS bude uživatelem inovačního řešení a zajistí udržitelnost projektu i po skončení financování z veřejných zdrojů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina: Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; ; Do projektu bude zapojeno 30 osob z Věznice Vinařice. Jedná se o 30 odsouzených (mužů) umístěných ve věznici typu "C" = ostraha, tzn. jedná se o jedince, kteří spáchali společensky závažný trestný čin nebo jsou ve výkonu trestu opakovaně (recidivisté). Členové RT a zapojení pracovníci Věznice Vinařice zajistí u zájemců vstupní diagnostiku z důvodu vyloučení závažné psychopatologické poruchy, mentální retardace atd., protože tyto jedinci práci operátora call centra nezvládají. Vzdělání ani věk není požadovaným kritériem pro zařazení do CS (naše zkušenost - převažuje základní vzdělání. Zařazení do projektu je s CS probíráno, jsou motivování a podepisují dohodu. Součástí dohody je vstupní dotazník a dotazník po ukončení (zpětná vazba). Tyto osoby získají poradenskou a motivační přípravu na zaměstnání po propuštění již ve věznici v rámci projektu a budou pro ně vytvořena nová pracovní místa u žadatele a třetích subjektů. Součástí projektu je také tzv. doprovázení CS při jejím návratu do společnosti s cílem zajistit trvalé udržení CS v zaměstnání a zabránit recidivě páchání trestných činů.; ; CS osob opouštějících výkon trestu je charakteristická svou pasivitou při návratu na trh práce po propuštění z výkonu trestu. Pasivitou CS je míněn její odpor k práci, autoritám, pravidlům, které na pracovišti musí dodržovat, nedostatečná motivace pro legální výdělek - většinu propuštěných dožene dluhová past, z výdělku jde podstatná část na exekuce a CS zůstane životní minimum, a tak se jim v jejich očích poctivá práce nevyplatí. Část CS také nevěří svým schopnostem, nemá zdravé sebevědomí, domnívá se, že jediné, co zvládne, je trestná činnost. CS chybí pozitivní pracovní zkušenost pomoc při řešení akutních situací na svobodě. Proto žadatel přichází s programem přípravy CS již ve věznici, aby začaly být negativní postoje CS překonávány již ve věznici. Aby si CS uvědomila už před nástupem zaměstnání, že práce a výdělek z ní jí pomůže překonat ty nejtíživější problémy,; které ji po návratu do společnosti potkají.

Příjemce

 • A-Giga s.r.o.
 • IČ: 27188990
 • Sídlo:
  • Ulice: Ibsenova
  • Číslo popisné: 1213/5
  • Městská část: Vinohrady
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12000
 • http://www.agiga.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: Sociální inovace

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018