Zpět

Zřízení projektové kanceláře Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/C7.00004

 


Projekt si dává za cíl vytvoření projektové kanceláře resortu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR")


 


 


 


pro projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU. Ačkoliv je MMR ustanoveno centrálním metodickým a


 


 


 


koordinačním orgánem politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro období 2007-2013, je hlavním


 


 


 


koordinátorem příprav nového programového období 2014+ a zároveň je taktéž zřizovatelem Národního orgánu


 


 


 


pro koordinaci (NOK), který je zastřešujícím orgánem pro všechny operační programy v České republice


 


 


 


financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, projekty realizované samotným MMR nejsou doposud


 


 


 


v rámci ministerstva centrálně řízeny a koordinovány, realizačním týmům není poskytováno jednotné metodické


 


 


 


poradenství apod. Neexistuje jednotná metodika řízení projektů MMR a neexistuje ani žádný informační (IT)


 


 


 


nástroj, pomocí kterého by bylo možné projekty monitorovat, kontrolovat a řídit.


 


 


 


V rámci projektu dojde v první fázi k analýze současného stavu řízení projektů na MMR, vč. procesní analýzy. Na


 


 


 


základě výstupů analýzy dojde k návrhu nejvhodnějšího modelu projektové kanceláře a k jejímu organizačnímu


 


 


 


ukotvení v rámci ministerstva. Výstupem první fáze projektu bude zejména metodika projektového řízení, návrh


 


 


 


organizační struktury projektové kanceláře, vč. kompetenčního modelu, a IT systém pro podporu projektového


 


 


 


řízení.


 


 


 


V druhé fázi projektu dojde k pilotnímu provozu nově vytvořené projektové kanceláře a k obsazení nově


 


 


 


zřízených pracovních pozic.


 


 


 


Podpůrnou činností projektu bude také průběžné zvyšování kompetencí zaměstnanců projektové kanceláře, tj.


 


 


 


školení v oblasti projektového řízení, certifikace Prince2 a školení v oblasti metodiky operačních programů.


 


 


 


Přínosem projektové kanceláře je:


 


 


 


1) Jednotné a metodické vedení projektů - úspora prostředků, času a snížení rizik


 


 


 


2) Existence rozdělení rolí a odpovědnosti mezi lidmi a odděleními


 


 


 


3) Existence metodické a jednotné dokumentace


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.; ; Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci MMR ČR a jeho přísp. organizací (CRR, ČCCR), zejména stávající projektoví a finanční manažeři realizovaných projektů a budoucí zaměstnanci PK MMR. Projektoví zaměstnanci; MMR: 54, z toho 5 zaměst. projektové kanceláře a další spolupracovníci (s předpokladem navýšení na 9 osob).; Projektoví zaměstnanci CRR-20 osob, ČCCR - 10 osob.

Příjemce

 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • IČ: 66002222
 • Sídlo:
  • Ulice: Staroměstské náměstí
  • Číslo popisné: 932/6
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.mmr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018