Zpět

Zvýšení kvality řízení města Františkovy Lázně

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00148

 


Charakteristika hlavních cílů projektu:


Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality řízení úřadu.


Specifické cíle projektu:


- zpracovat oborovou strategii podpory lázeňství a cestovního ruchu města,


- zlepšit řízení ekonomických procesů na obci včetně zavedení nových prvků finančního řízení do praxe úřadu 


- zpracovat analýzu a zavést následná opatření na zlepšení komunikace s uživateli služeb úřadu,


- zapojení veřejnosti a podnikatelů do rozhodovacích procesů.


Zdůodnění potřebnosti projektu:


Potřebnost realizace projektu vychází především na základě výstupů z vlastního šetření a znalostí místních podmínek, opřené o externí zdroje.


Výstupy z šetření:


 Nejproblematičtější se jeví spolupráce a informovanost občanů, spolupráce s podnikateli, financování obce a hospodaření s majetkem. Mezi dílčí výstupy šetření:


- Zajištění dlouhodobého finančního zdraví města


- Analýza nedostatků v hospodaření s majetkem a analýza neefektivnosti využívání finančních prostředků především v oblasti organizací zřizovaných městem


- Vytvořit ekonomické podmínky pro obnovu a rozvoj města


- Zjištění potřeb podnikatelského sektoru na území města a následně zlepšit podmínky pro podnikání lázeňství a cestovním ruchu


- Zjištění potřeb občanů města a následně zajistit kvalitní služby pro občany města


Pokusíme se v co nejkratší době přehodnotit financování obce, nastavení hospodaření a financování na základě zjištěných nedostatků. Budeme realizovat v souvislosti s projektem jednotlivá navržená opatření s cílem zajistit lepší efektivitu. Dále na základě předpokládaných doporučení vytvoříme podmínky pro spokojenost občanů a věříme, že dojde ke zlepšení spolupráce s podnikatelskou sférou a k následnému vytvoření infocentra sloužícího k prezentaci města a zlepšení informovanosti.


Obec na základě projektu přehodnotí své financování a hospodaření. Předpokládáme nalezení finančních zdrojů a nastavení neschodkového hospodaření. Pro zaměstnance předpokládáme přínos v nalezení efektivního řízení organizací zřizovaných městem, nalezení systému jak efektivně nakládat s majetkem a zajištění odpovídající kontroly. Pro každého z dotčených zaměstnanců v cílové skupině bude zajištěn dostatečný návod jak změnit či zefektivnit svou práci. Předpokládáme na základě uskutečněných analýz a doporučení zřízení infocentra a v souvislosti s tím vytvoření nové pracovní příležitosti.


Popis možných rizik ohrožujících realizaci projektu:


V průběhu celého projektového cyklu objektivně existují tendence k ovlivnění, resp. narušení jeho plánovaného průběhu, proto byl celý projekt pečlivě promyšlen, naplánován a konzultován. Projektový záměr byl prezentován cílové skupině s cílem získat mínění pro jeho realizaci, byl zvolen kvalitní management, který zajistí řízení a administraci projektu. Cílem těchto opatření je upozornit na rizika a poskytnout nástroje k rozhodnutí, zda budou provedena opatření k omezení rizik.


Při našem typu projektového záměru jsme identifikovali tato rizika:


1. Zajištění potřebných finančních prostředků a dostupnost v čase


Opatření: Získání grantu, v opačném případě přehodnotíme ekonomickou situaci projektu a rozhodneme, v jaké komplexnosti bude či nebude projekt realizován. Máme vyčleněny vlastní finanční prostředky ve výši 15 % ke spolufinancování projektu. Zálohové a průběžné financování z ESF.


2. Neúměrné navýšení nákladů nad rámec plánovaného rozpočtu


Opatření: Snažíme se reálně odhadnout způsobilé náklady projektu. Ceny všech položek rozpočtu odpovídají běžným cenám na trhu.


3. Nesplnění časového harmonogramu


Opatření: Podrobně plánujeme projektové aktivity, harmonogram zohledňuje přiměřenou časovou rezervu.


4. Nedostatečný zájem cílových osob o projektové aktivity


Opatření: Plánování aktivit v dostatečném časovém předstihu, určení náhradníků.


Inovativnost projektu:


Projekt je inovativní především v přístupu k poskytovaným službám obyvatelstvu (zajištění úřadu vykonávající dobrou správu), nalezení společné cesty s podnikatelskou sférou v oblasti podpory lázeňství a cestovního ruchu a především nalezení nového způsobu myšlení, jak efektivně nakládat s veřejnými prostředky a s majetkem obce. To vše v souladu s místními podmínkami našeho malého lázeňského města.


Výstupem projektu by mělo být především efektivní hospodaření a následný ekonomický rozvoj obce, získané finanční prostředky by směřovaly do obnovy a zlepšení životních podmínek občanů města, především starší věkové skupiny, na základě probíhajících workshopů by došlo k odhalení nedostatků v činnosti úřadu a nalezení cesty nápravy.


Dalším předpokládaným výstupem by měla být efektivní spolupráce s podnikatelskou sférou a ve spolupráci s ní vytvoření nového funkčního infocentra podporujícího informovanost a návštěvnost města.


V rámci projektu budou vytvořeny následující inovativní produkty:


- Strategie města v oblasti podpory lázeňství a cestovního ruchu


- Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce i podnikatelských subjektů působících na území města


Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ:


Udržitelnost projektu bude zajištění jednotlivými výstupy projektu. Na základě výstupů z analýz a doporučení bude zaveden nový systém financování s organizacemi zřízených městem, systém hospodaření a nakládání s majetkem a následně i systém kontroly efektivně vynaložených finančních prostředků. Předpokládáme, že následně vznikne dlouhodobá spolupráce s podnikatelskou sférou a vytvoření infocentra.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci.

Příjemce

 • Město Františkovy Lázně
 • IČ: 00253936
 • Sídlo:
  • Ulice: Nádražní
  • Číslo popisné: 208/5
  • Městská část: Františkovy Lázně
  • Město: Františkovy Lázně
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 35101

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018