Zpět

Zvýšení kvality veřejných služeb prostřednictvím změny procesů a postupů v Úřadu Městské části Praha 18

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00051

Aplikace a zavedení vybraných moderních metod řízení:


- odborná školení a workshopy k modelu CAF a zpracování sebehodnotící zprávy;


- sebehodnocení podle modelu CAF a externí zpětná vazba;


- příprava a plnění akčního plánu zlepšování;


- účast v Ceně ministerstva vnitra za kvalitu.


 


 


Implementace principů procesního řízení do praxe úřadu:


- rozdělení činností, které jsou pro obec klíčové, činnosti týkající se řízení a podpůrné činnosti;


- identifikace procesů, které se skládají z činností měnících vstupy na výstupy za spotřeby zdrojů;


- definování procesů, jež jsou nutné pro dosažení plánovaných výsledků;


- nalezení kritických míst v rámci jednotlivých procesů, která snižují výkonnost;


- nalezení příliš drahých procesů;


- definování vlastníků procesů a určení jejich odpovědnosti a pravomoci u všech těchto procesů;


- zlepšení odpovědnosti pracovníků za jednotlivé části procesů;


- vymezení tzv. klíčových procesů podle vhodně stanoveného klíče;


- nastavení principů k systematickému měření způsobilosti a výkonnosti procesů v organizaci a analýze výsledků těchto měření pro účely objektivního rozhodování;


- systematické zaměření na klíčové faktory procesů, tj. adekvátní zdroje, metody a materiály;


- definování jednoznačných rozhraní mezi procesy v obci;


- příprava a vytvoření procesní mapy, atd.


 


 


Aplikace strategického plánování a tvorby zásadních koncepcí rozvoje:


- identifikace osob, veřejných institucí, podniků, občanských sdružení a ostatních aktérů a skupin aktérů, kteří mají nezanedbatelný zájem na rozvoji obce, potažmo regionu;


- analýza disponibilní zdroje jak finančního, tak lidského a i ostatního kapitálu;


- ustanovení řídící komise a pracovní skupiny;


- realizace situační analýzy;


- vytvoření socioekonomického profilu města zdůrazňujícího konkurenční výhody;


- vyhodnocení pozice řešeného území vůči sousedním obdobným územním jednotkám a vůči jednotkám řádově vyšší úrovně;


- provedení SWOT analýzu regionu (umožní identifikovat slabé a silné stránky, příležitostí a hrozby);


- navržení rozvojové strategie (s cílem využít silné stránky, překonat slabé stránky, využít příležitostí a reagovat na hrozby):


- vývoj společné socioekonomické vize města;


- stanovení strategických cílů a směrů;


- určení priorit;


- vytvoření akčního/realizačního plánu;


- navržení možných projektů.


- zhodnocení navrhované strategie a akčního plánu vůči reálným možnostem řešeného území;


- začlenění vybraných finančních nároků vyplývajících z akčního plánu do rozpočtu města;


- implementace strategie (vychází z akčního/realizačního plánu/ů);


- stanovení vhodných institucionálních struktur pro implementaci strategie, resp. akčních plánů;


- monitoring, vyhodnocení a aktualizaci strategie (zhodnocení, zda je strategie stále  relevantní);


- vyhodnocení dosavadních výsledků implementace strategie;


- posouzení, zda se změnily nějaké podmínky, z nichž se ve strategii vycházelo, a které je nutné vzít v úvahu.


 


 


Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů:


- s využitím materiálů z aktivity CAF bude vytvořen kompetenční model, katalog rolí a procesní struktura Úřadu a tyto ve spojení s organizační strukturou a personálním obsazením budou postaveny za základ optimalizace využití řízení lidských zdrojů Úřadu;


- k jednotlivým rolím budou stanoveny standartní vzdělávací procesy a jejich kvalita bude fixována pomocí typizovaných (Standartních) vzdělávacích postupů (sekvence presenčních i elektronických kurzů, testů, dotazníků)  za podpory certifikovaných elektronických vzdělávacích materiálů včetně elektronických testů s  možností přímé produkce Osvědčení o absolvování vzdělávací akce;


- definování individuálních vzdělávacích programů pro vybrané role s cílem posílení profesních kvalit klíčových zaměstnanců v Úřadu. Stabilitu profesní úrovně zaměstnanců trvale posilovat pomocí cyklicky se opakujících přezkoušení znalostí vybrané problematiky s využitím elektronizace procesu. Kombinací využití interních kvalifikovaných zaměstnanců v roli "starších koučů" a elektronických výukových materiálů minimalizovat náklady standartních vzdělávacích procesů a minimalizovat závislost na externích lektorech;


- pomocí systému hodnocení a interních analýz vzdělávacích potřeb optimalizovat a plánovat vzdělávací programy jak z kategorie Standartní tak z kategorie Individuální s cílem trvalého udržení optimálního využití lidských zdrojů a minimalizace nákladů.


 


 


Tvorba a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu:


- analýza potřeb komunikačních toků mezi Úřadem a občanem v obou směrech;


- vytvoření registračních nástrojů občana v systému internetového portálu s možností aktivace a deaktivace účtu, řešení ztráty přihlašovacích údajů ale i anonymní přístup;


- vytvoření nástrojů pro rezervaci času úředníka občanem na konkrétní přepážce s cílem optimalizace využití času úředníka a přizpůsobení Úřadu občanovi;


- vytvoření sady online komunikačních formulářů pro řešení "životních situací " (přihlášky, odhlášky, žádosti, oznámení  apod.);


- vytvoření zpětného komunikačního kanálu (mail, sms, elektronická nástěnka ...) na občana umožňující sofistikovaným způsobem informovat občana jednotlivce, ale i vybranou  skupinu občanů (dynamicky definované skupiny dle zadaných parametrů  jako je např. ulice, číslo popisné, čtvrť , věk apod.) s cílem posílit součinnost Úřadu a občana.


 


 


Související následná školení vč. elektronických kurzů.


 


- vyškolit zaměstnance úřadu;


- předat školící materiály a zpracovaný obsah školení v tištěné formě;


- předat školící materiály a zpracovaný obsah školení v elektronické formě pro pozdější využití;


- připravit školení ve formě e-learningových kurzů, které bude možné využít prostřednictvím již dříve implementovaného e-learningového systému úřadu (DAS d.learning).


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: zaměstnanci ÚMČ Praha 18, občané MČ

Příjemce

 • ÚMČ Praha 18
 • IČ: 00231321
 • Sídlo:
  • Ulice: Bechyňská
  • Číslo popisné: 639
  • Městská část: Letňany
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 19900
 • http://www.letnany.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018