Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010019

Předmětem projektu je vytvoření 9 strategických dokumentů, které budou definovat cíle mikroregionu Žulovsko dle jeho preferencí a budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti strategického rozvoje. Potřebnost realizace projektu vychází z požadavků z vedení a provozu mikroregionu a jednotlivých obcí. Tvorba dokumentů bude probíhat v úzké spolupráci s cílovými skupinami.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Olomoucký kraj
  • Místo dopadu: Olomoucký kraj

Příjemce

  • Svazek obcí Mikroregionu Žulovska
  • IČ: 71205501

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
  • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
  • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
  • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
2. 4. 2019