Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Strategické plánování, vzdělávání a otevřená komunikace v Mikroregionu Opavsko seveorzápad

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009973

Předmětem projektu je zavést opatření, kterými dojde k systematickému strategickému plánování v obcích mikroregionu se zapojením odborné i široké veřejnosti do plánovacího procesu, nastavení a ukotvení procesu strategického a projektového řízení realizací aktivit zaměřených na posílení znalostí starostů obcí mikroregionu a efektivnějšímu řešení komunikace veřejné správy s občany zavedením nových informačních a komunikačních technologií v obcích (elekronické úřední desky s informační kampaní).

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
  • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj

Příjemce

  • Mikroregion Opavsko severozápad
  • IČ: 75077841

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
  • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
  • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
  • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
2. 4. 2019