Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků v podmínkách města Aš

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010008

Cílem dvouletého projektu je vytvoření předpokladů pro efektivnější řízení a rozvoj vybraných oblastí fungování města Aše prostřednictvím tvorby strategického dokumentu města, pasportizace budov, zavedení nových nástrojů komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků a zastupitelů. Rozpočet projektu činí 7,512 mil. Kč, v projektu je naplánováno celkem pět aktivit. Kromě projektového týmu a dodavatelů bude zapojen úřad města a jeho zaměstnanci, zastupitelé a veřejnost.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Karlovarský kraj
  • Místo dopadu: Karlovarský kraj

Příjemce

  • Město Aš
  • IČ: 00253901

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
  • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
  • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
  • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
2. 4. 2019