Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010094

Obsahem projektu je zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030. Na realizaci se budou podílet cílové skupiny - členové Zastupitelstva, zaměstnanci Krajského úřadu, vedoucí pracovníci příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti kultury, zástupci NNO a zástupci subjektů významných pro rozvoj kraje v dané oblasti prostřednictvím účasti v pracovních skupinách. Projekt obsahuje i vzdělávací aktivity pro cílové skupiny.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Ústecký kraj
  • Místo dopadu: Ústecký kraj

Příjemce

  • Ústecký kraj
  • IČ: 70892156

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
  • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
  • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
  • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
2. 4. 2019