Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010094

Obsahem projektu je zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030. Na realizaci se budou podílet cílové skupiny - členové Zastupitelstva, zaměstnanci Krajského úřadu, vedoucí pracovníci příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti kultury, zástupci NNO a zástupci subjektů významných pro rozvoj kraje v dané oblasti prostřednictvím účasti v pracovních skupinách. Projekt obsahuje i vzdělávací aktivity pro cílové skupiny.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2019 - 29. 9. 2020
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Ústecký kraj
 • IČ: 70892156
 • Sídlo:
  • Ulice: Velká Hradební
  • Číslo popisné: 3118/48
  • Městská část: Ústí nad Labem
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 274 860,38
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 224 975,37

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
18. 11. 2019