Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010072

Hlavním cílem projektu je zavedení prvků konceptu smart city do organizační a řídící struktury města Příbram. Součástí projektu bude zpracování strategického dokumentu Chytrá Příbram 2030 včetně pořízení podkladového analytického dokumentu typu pasport, navazujícího akčního plánu, jeho implementace a pilotní ověření. Pro zajištění kvalitní aplikace konceptu smart city jsou součástí projektu také vzdělávací aktivity zaměřené na volené zástupce, zaměstnance městského úřadu a další aktéry.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Středočeský kraj
  • Místo dopadu: Středočeský kraj

Příjemce

  • Město Příbram
  • IČ: 00243132

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
  • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
  • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
  • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
2. 4. 2019