Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010072

Hlavním cílem projektu je zavedení prvků konceptu smart city do organizační a řídící struktury města Příbram. Součástí projektu bude zpracování strategického dokumentu Chytrá Příbram 2030 včetně pořízení podkladového analytického dokumentu typu pasport, navazujícího akčního plánu, jeho implementace a pilotní ověření. Pro zajištění kvalitní aplikace konceptu smart city jsou součástí projektu také vzdělávací aktivity zaměřené na volené zástupce, zaměstnance městského úřadu a další aktéry.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2019 - 30. 3. 2021
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Příbram
 • IČ: 00243132
 • Sídlo:
  • Ulice: Tyršova
  • Číslo popisné: 108
  • Městská část: Příbram
  • Město: Příbram
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 26101

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 615 107,79
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 637 960,21

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
20. 11. 2019