Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků a zastupitelů v podmínkách města Slavkova u Brna

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009987

Cílem dvouletého projektu je vytvoření předpokladů pro efektivnější řízení a rozvoj vybraných oblastí fungování města Slavkov u Brna prostřednictvím tvorby a aktualizace strategických dokumentů města, zavedení nových nástrojů komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků a zastupitelů. Rozpočet projektu činí 4,904 mil. Kč, v projektu jsou naplánovány celkem čtyři aktivity, kromě projektového týmu a dodavatelů bude zapojen úřad města a jeho zaměstnanci, zastupitelé a veřejnost.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Jihomoravský kraj
  • Místo dopadu: Jihomoravský kraj

Příjemce

  • Město Slavkov u Brna
  • IČ: 00292311

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
  • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
  • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
  • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
3. 4. 2019