Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Efektivní veřejná správa města Luže

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009931

Předkládaný projekt směřuje ke zvýšení efektivity řízení města Luže v Pardubickém kraji. Zaměřuje se na tvorbu strategických a analytických dokumentů, na komplexní vzdělávání úředníků v jimi vykonávaných odborných oblastech, na pasportizaci městské infrastruktury (nad rámec zákonných povinností) a pořízení webových aplikací pro přehlednější komunikaci s občany. Projekt všemi aktivitami zajistí profesionalizaci ÚSC a zvýší kvalitu služeb, které jsou poskytovány obyvatelům města.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Pardubický kraj
  • Místo dopadu: Pardubický kraj

Příjemce

  • Město Luže
  • IČ: 00270440

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
  • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
  • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
  • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
3. 4. 2019