Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zpracování koncepce sociálního bydlení statutárního města Frýdku-Místku na období 2020 - 2025 a její aplikace

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010005

Předmětem projektu je zpracování střednědobé koncepce sociálního bydlení statutárního města Frýdku-Místku na období 2020 - 2025 a zpracování metodik (metodika přidělování bytů, metodika prevence ztráty bydlení, metodika provázanosti sociální práce s bytovou a sociální politikou města), zřízení pracovní pozice koordinátora sociálního bydlení, zřízení pracovní skupiny sociálního bydlení a realizace seminářů pro představení výstupů zpracované koncepce.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
  • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj

Příjemce

  • Statutární město Frýdek-Místek
  • IČ: 00296643

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
  • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
  • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
  • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
8. 4. 2019