Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Kontaktní místo pro Bydlení v Brně

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015617

Projekt se zaměřuje na systematizaci všech dostupných forem bydlení na území města Brna, v rámci které bude poskytováno odborné sociální a právní poradenství v oblasti bydlení. Dále je projekt zaměřen na poskytnutí kontinuální podpory k udržení bydlení padesáti domácnostem v sociálních bytech s potřebou komplexní sociální podpory a na ukončení bytové nouze dalších padesáti domácností.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • Statutární město Brno
 • IČ: 44992785
 • Sídlo:
  • Ulice: Dominikánské náměstí
  • Číslo popisné: 196/1
  • Městská část: Brno-město
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 16 643 544,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 937 096,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování
 • Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Více informací o projektu


 
9. 11. 2020