Zpět

Přívětivě komunikující obec Hulice

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016737

Cílem projektu je vytvoření moderních komunikačních nástrojů obce k informování veřejnosti, zkvalitnění přístupu ke službám a s tím spojené zapojení veřejnosti a především občanů obce do veřejného života. Potřebnost inovace komunikačních kanálů je ukotvena v Akčním plánu rozvoje obce Hulice v oblasti komunikačních a informačních technologií na období 2021-2022. Hlavním cílem je rozšíření webových stránek o nové aplikace, instalace digitální úřední desky a rozvoj komunikace na sociální síti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 1. 2023
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Obec Hulice
 • IČ: 00231801
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 33
  • Město: Hulice
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 25763

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 286 687,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 227 062,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021