Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zvýšení efektivity správy dopravního systému hl. m. Prahy

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014767

Předkládaný projekt má za cíl optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě, konkrétně v oblasti správy městské dopravy, která je v kompetenci žadatele, tedy hl. m. Prahy.

Svým obsahem projekt spadá pod aktivitu Podpora tvorby a aktualizace strategických materiálů.

V rámci projektu vznikne nová Koncepce Zvýšení efektivity správy dopravního systému hl. m. Prahy, která má za cíl navrhnout způsoby odstranění vnitřní neefektivity této správy.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 27. 2. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 • IČ: 00064581
 • Sídlo:
  • Ulice: Mariánské náměstí
  • Číslo popisné: 2/2
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 467 500,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 467 500,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Praha

Více informací o projektu


 
10. 12. 2020