Zpět

Zvýšení kvality komunikace v obci Strašov

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016862

Projekt je zaměřen na posílení efektivity práce veřejné správy pomocí zavedení a zdokonalení nástrojů komunikace s veřejností. Nástrojem pro realizaci tohoto předmětu je nákup a inovace nástrojů komunikace s veřejností. Koncepční řešení daného tématu povede ke komplexnímu rozvoji fungování úřadů v obci Strašov a bude v souladu s principem 3E napomáhat k účelnému, hospodárnému a efektivnímu fungování veřejné správy.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2021 - 30. 9. 2022
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Obec Strašov
 • IČ: 00274364
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 93
  • Městská část: Strašov
  • Město: Strašov
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53316

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 863 425,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 152 369,25

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021