Zpět

Zvýšení kvality komunikace v obci Střelice u Brna

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016858

Projekt je zaměřen na posílení efektivity práce veřejné správy pomocí zavedení a zdokonalení nástrojů komunikace s veřejností. Nástrojem pro realizaci tohoto předmětu je nákup a inovace nástrojů komunikace s veřejností. Koncepční řešení daného tématu povede ke komplexnímu rozvoji fungování úřadů v obci Střelice u Brna a bude v souladu s principem 3E napomáhat k účelnému, hospodárnému a efektivnímu fungování veřejné správy.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2021 - 30. 11. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Obec Střelice
 • IČ: 00282618
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. Svobody
  • Číslo popisné: 111/1
  • Městská část: Střelice u Brna
  • Město: Střelice
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 66447

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 887 081,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 156 543,75

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
20. 1. 2022