Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Projekty přeměny subjektu příjemce dotace

Přenositelnost dotačního titulu a žádost příjemce dotace na poskytovatele dotace o souhlas s projektem přeměny

Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, umožňuje změnu v osobě příjemce dotace v případě fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka. Pokud má příjemce dotace zájem, aby na jeho právního nástupce přešla práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace, je povinen nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka (v Obchodním věstníku) požádat poskytovatele dotace o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pro tento souhlas může příjemce dotace použít vzor pro Žádost o udělení souhlasu s projektem přeměny. Spolu se žádostí je nutné přeložit návrh projektu přeměny.

V případě, že poskytovatel dotace rozhodl o zamítnutí žádosti o udělení souhlasu s projektem přeměny, může příjemce dotace jako opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí podat rozklad. Pro tento souhlas může příjemce dotace použít zveřejnění vzor.

Konkrétní právní úprava je v § 14a  až 14d zákona č. 218/2000 Sb.