1) V jakém případě je nezbytné spolufinancování žadatele?

 

Spolufinancování souvisí se zvoleným režimem veřejné podpory. Spolufinancování je nezbytné v případě, že žadatel zvolí režim veřejné podpory podle blokové výjimky. Výše spolufinancování závisí na velikosti podniku a typu vzdělávání, které žadatel do projektu zařadí.

 

2) Kdy se čeká schválení „dočasného rámce“?

 

Předpokládaný termín schválení dočasného rámce je květen 2009.

 

3) Je předfinancování možné využít pouze u podpory de minimis nebo i u  veřejné podpory podle dočasného rámce, kdy může být podnikateli vyplacena až 100% dotace?

 

Předfinancování je možné použít i u veřejné podpory podle dočasného rámce.

 

 

4) Připravujeme žádost do výzvy Školení je šance a rádi bychom využili možnosti získat dotaci v režimu de minimis. Rozpočet sestavujeme v Kč. Jaký kurz máme použít pro přepočet na eura, abychom nepřesáhli limit 200 000 €?

 

Pro zjištění, zda byl při poskytování podpory de minimis dodržen limit 200 000 EUR, je rozhodný kurz platný v den poskytnutí této podpory (např. vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace). Z důvodu možného posílení koruny vůči euru v mezidobí mezi okamžikem podání žádosti o finanční podporu a samotným poskytnutím podpory doporučujeme zvážit, zda žádat o maximální možnou částku v korunách (v kurzu pro den podání žádosti). Pokud by byl limit překročen, bude nutné částku dotace snížit. Další variantou by byl postup podle tzv. dočasného rámce, který umožňuje poskytnout až 500 000 EUR za podmínek obdobných podpoře de minimis. Pro přepočet hodnoty podpory z EUR na Kč se použije měnový kurz Evropské centrální banky (viz část C Úředního věstníku ES) platného pro den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

5) Ve výzvě se píše, že pro MSP je podpora až 80% u obecného vzdělávání a až 45% u specifického vzdělávání. Není mi jasné slovo "až". Kdo a kdy tedy určí výši podpory?

 

Uvedené limity na obecné a specifické vzdělávání se týkají žadatelů, kteří předkládají projekt v režimu blokové výjimky. Na základě proběhlého hodnocení projektu určí výši dotace poskytovatel. 

 

6) Lze  v projektu kalkulovat již s dočasným rámcem podpory nebo musím čekat, až rámec bude schválen a poté podat žádost o projekt?

Žadatel může zvolit veřejnou podporu podle dočasného rámce. V takovém případě však  bude rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno nejdříve v okamžiku schválení příslušného režimu podpory pro Českou republiku Evropskou komisí. V případě zamítavého stanoviska EK bude žadatel vyzván k úpravě žádosti a zvolení jiného režimu veřejné podpory.

 

7) Kde najdu bližší vysvětlení podpory podle dočasného rámce?

 

Informace o veřejné podpoře podle dočasného rámce naleznete v příručce D7 Veřejná podpora a podpora de minimis - http://www.esfcr.cz/documents/21802/734980/D7_Ve%C5%99ejn%C3%A1_podpora_a_podpora_de_minimis_v_OP_LZZ_1_4.pdf/631add19-88a0-4662-80b4-5ca467e2e025 nebo přímo v Úředním věstníku Evropské komise –

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:016:0001:0009:CS:PDF

 

8) Je dočasný rámec podpory možný i pro projekty, jejichž realizace přesáhne do roku 2011, 2012?

 

 Ano, důležité je datum poskytnutí podpory, tedy den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

9) Přílohu „Rozdělení veřejné podpory a soukromého spolufinancování“ dokládají všichni žadatelé?

 

Ano, příloha má dvě části, obě části je třeba odevzdat spolu se žádostí.  V 1. části žadatel uvede režim podpory, ve kterém žádá. Ve  2. části uvede, kolik z požadované podpory připadne na žadatele a kolik na partnery. V případě, že žadatel nemá v projektu partnera, uvede údaje pouze za sebe. Pokud chce žadatel využít v rámci jednoho projektu více režimů podpory, vyplní tuto tabulku 2. části přílohy pro každý režim podpory samostatně.

 

 

10) Je možné čerpat dotaci v rámci výzvy 35 ve více druzích režimu podpory? Tedy že jeden podnik v rámci jednoho projektu čerpá, kupříkladu, jak v režimu de minimis, tak v rámci blokové výjimky?

 

Ano, je možná kombinace více režimů podpory.

 

 

11) Jak se posuzuje čerpání veřejné podpory de minimis u malého podniku, který je ovšem ovládán 100% velkou firmou. Posuzuje se čerpání u malého podniku samostatně, nebo celkem za matku a dceru?

 

Limit pro čerpání podpory v režimu de minimis se počítá samostatně za každý existující subjekt, tj. subjekt mající vlastní právní subjektivitu, IČO.

 

12) Na začátku výzvy je podrobně vysvětlován rozdíl mezi specifickým a obecným vzděláním a jsou zde uvedeny maximální limity veřejné podpory pro tyto druhy vzdělávání. Platí tyto limity pro všechny režimy veřejné podpory (blok. výjimka, de minimis a dočasný rámec)? Pokud ne, jaké jsou limity na druhy vzdělávání v de minimis a dočasném rámci?

 

Limity pro obecné a specifické vzdělávání jsou stanoveny pouze pokud žadatel využívá veřejné podpory v režimu blokové výjimky na vzdělávání. V režimu de minimis nebo v režimu dočasného rámce nejsou stanoveny limity pro obecné nebo specifické vzdělávání.

 

13) Započítává se do limitu 500 000 EUR již přidělená podpora de minimis?

Ano, ale pouze podpora de minimis poskytnutá od 1.1. 2008.

 

14) Pokud letos podnik získá podporu dle de minimis a v následujících letech se ocitne v potížích, bude moci žádat o další podporu v režimu dočasného rámce?

 

Ano, avšak podpora podle dočasného rámce bude poskytována  pouze do konce roku 2010.

 

15) Byl již schválen režim podpory podle dočasného rámce pro Českou republiku?

Ano, režim podpory podle dočasného rámce byl Evropskou komisí schválen dne 7. 5. 2009. Více informací naleznete zde: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2009/n236-09.pdf.

 

16) Jestliže má žadatel několik partnerů a cílovou skupinou jsou zaměstnanci žadatele i partnerů a žádá o podporu dle pravidla de minimis, platí limit 200.000 EUR pro žadatele a jednotlivé partnery samostatně? Nebo se do limitu 200.000 EUR musí "vejít" všichni dohromady?

 

Limit pro čerpání podpory v režimu de minimis se počítá samostatně za každý existující subjekt, tj. subjekt mající vlastní právní subjektivitu, IČO, tzn. žadatel i partner  disponují vlastním limitem podpory de minimis. Přílohou žádosti je tabulka „Tabulka pro výpočet míry veřejné podpory“, kde je třeba uvést výši podpory pro příjemce a partnery.

 

Průběžně aktualizováno – 6.4., 14.4., 20.4., 27.4., 4.5., 18.6., 29.6., 16.7., 17.7., 4.8.2009