Budování kapacit sociálních partnerů

Číslo: 002

Platnost od: 30. 6. 2015 00:00

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2015 00:00

Alokace v Kč: 350 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:02:11

Specifický cíl:
 • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
  Investiční priorita:
 • 1.3 Adaptabilita pracovní síly
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Oprávněnými žadateli jsou:

a) Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
 • Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Asociace samostatných odborů
b) Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně do konce roku 2015.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 30. 6. 2015
 
Aktualizováno: 9. 12. 2023