Přiložený dokument ke stažení je ukázkou, jak žádost bude po vyplnění a vytištění ze softwaru BENEFIT vypadat.

Finální verze formuláře pro konkrétní opatření Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m. Praha vznikne v okamžiku vyhlášení každé konkrétní výzvy k předkládání projektů. Naleznete ji spolu s výzvou na těchto webových stránkách, kde bude k dispozici ke stažení. Mimo to bude k vyzvednutí na disketě nebo CD u příslušného konečného příjemce (zprostředkujícího subjektu), který vyhlásil výzvu k předkládání projektů.

Elektronická žádost bude mít podobu souboru s příponou .exe a velikostí nepřekročí kapacitu jedné diskety.

Povinné přílohy žádosti:

  1. Doklad o právní subjektivitě žadatele
  2. Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám
  3. Prohlášení o partnerství - (v případě partnerství)
  4. Prohlášení o velikosti podniku - (pouze pro podnikatelské subjekty)
  5. Přehled ekonomické a finanční situace - (pouze pro podnikatelské subjekty)

V souvislosti s hodnocením žádostí podle kritéria specifické požadavky mohou být vyhlašovatelem grantového schématu vyžadovány další specifické přílohy (daňová přiznání, rozvaha, výsledovka, potvrzení o vzdělání apod.).

Postup při vyplňování žádosti:

Žádost se po zpracování v elektronické podobě a provedení kontrol finálně uloží, čímž se vygeneruje kontrolní znak, zajišťující soulad elektronické a tištěné podoby. Žadatel vytiskne tři exempláře žádosti, z nichž jedna se stává originálem a další dvě kopií. Obdobně se postupuje u příloh. Jedna sada příloh se odevzdává v originálech nebo ověřených kopiích a další dvě sady již pouze v kopiích. Soubor těchto dokumentů, včetně CD nebo diskety s elektronickou žádostí o finanční podporu, se v uzavřených obálkách odevzdává na místo určené ve výzvě.

Následuje proces formálního a věcného hodnocení, na jehož konci je rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí projektu.