Zpět

Asistence v lokálním partnerství Ostrava

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10114

Název zakázky: Asistence v lokálním partnerství Ostrava

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 9. 2014

Název/obchodní firma zadavatele: Úřad vlády ČR

Sídlo zadavatele: nábř. E. Beneše 4, Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Martin Śimáček, simacek.martin@vlada.cz

IČ zadavatele: 00006599

DIČ zadavatele: CZ00006599

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Alena Zieglerová
  • Telefon: 725 397 252
  • E-mail: zieglerova.alena@vlada.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 10. 2014 10:34

Místo pro podání nabídek:
Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování asistence v lokálním partnerství ve Statutárním městě Ostrava.Asistencí v lokálním partnerství (dále též jen „lokální asistence“) se rozumí zajištění technických a zejména odborných podmínek pro efektivní fungování lokálního partnerství  v Ostravě. Dodavatel asistence v lokálním partnerství zajišťuje administrativní a odborné práce v celkové výši min. 120 hodin měsíčně během 9 měsíců poskytování služby. Administrativní a odborné práce bude zajišťovat 1 asistent lokálního konzultanta (dále také jen „asistent“), jehož činnost bude sladěna s činností lokálních konzultantů. Sladěním se rozumí především rozvržení pracovního týdne podle harmonogramu jednání, konání lokálních partnerství, pracovních skupin a odborných činností navržených lokálními konzultanty.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 398678,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba plnění od 1. 11. 2014 do 31. 7. 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Ostrava

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena, včetně DPH 60% Popis zajištění odborné činnosti 20% Popis administrativního a odborného zajištění chodu platformy LP 20%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán · Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání . Podepsaný životopis asistenta a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání . Fotodokumentace a adresa administrativního zázemí

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: /

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.10.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení, protože ve stanovené lhůtě nepřišla žádná nabídka.

Datum ukončení: 9. 10. 2014


 
Uveřejněno: 18. 9. 2014
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016