Zpět

Další vzdělávání poskytovatelů soc. služeb typu chráněné bydlení a služeb navazujících 2

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10425

Název zakázky: Další vzdělávání poskytovatelů soc. služeb typu chráněné bydlení a služeb navazujících 2

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 2. 2015

Název/obchodní firma zadavatele: Sdružení Neratov, o.s.

Sídlo zadavatele: Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jana Němcová Předsedkyně Rady sdružení Neratov, o.s. Tel.: 494 599 157 E-mail: jana@neratov.cz

IČ zadavatele: 46456970

DIČ zadavatele: CZ46456970

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Vendula Malíková
  • Telefon: 494320213
  • E-mail: vendulka@neratov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 2. 2015 12:00

Místo pro podání nabídek:
Sdružení Neratov, o.s. Bartošovice v Orlických horách 84, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

1.    Předmětem zakázky je zajištění akreditovaného vzdělávání v oblasti sociálních služeb v níže uvedených oblastech pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

 

Jedná se o akreditované vzdělávací kurzypro další vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků v sociálních službách dle §111 odst. 2 písm. b) a §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Kurzy musí splňovat podmínku akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro uvedené cílové skupiny a v uvedeném časovém rozsahu u jednotlivých oblastí vzdělávání (časový rozsah a cílové skupiny jsou pevně dané a nelze je měnit). Název akreditovaného kurzu nemusí být shodný, nicméně musí být zacílen na uvedený obsah. U všech kurzů musí být doložena akreditace MPSV ČR pro danou cílovou skupinu a v daném časovém rozsahu. Časový rozsah vzdělávání nelze kombinovat z více akreditovaných kurzů zaměřených na danou oblast vzdělávání. Jedná se o kurzy v následujících oblastech vzdělávání:

 

1) Individuální plánování:

Obsah kurzu: jak pracovat s IP v chráněném bydlení, jednotlivé kapitoly IP (popis nepříznivé soc. situace, cíle, kroky, hodnocení apod.), plánování očima uživatele soc. služby, praktické nácviky, apod.

Rozsah kurzu: 16 hod.

Cílové skupiny: soc. pracovníci a pracovníci v soc. službách

Proběhnou 2 běhy kurzu pro 13 osob (celkem 26 osob v obou bězích).

 

2) Standardy kvality soc. služeb:

Obsah kurzu: přehled jednotlivých standardů, využitelnost standardů v praxi, rozbor jednotlivých standardů, přínosy a rizika, jak v praxi standardy aplikovat, apod.

Rozsah kurzu: 24 hod.

Cílové skupiny: soc. pracovníci a pracovníci v soc. službách

Proběhnou 2 běhy kurzu pro 15 osob (celkem 30 osob v obou bězích).

 

3) První pomoc:

Obsah kurzu: základní principy první pomoci, instruktáž první pomoci v různých situacích, nácviky, apod.

Rozsah kurzu: 8 hod.

Cílové skupiny: soc. pracovníci a pracovníci v soc. službách

Proběhne 2 běhy kurzu pro 9 osob (celkem 18 osob v obou bězích).

 

4) Získávání fin. prostředků:

Obsah kurzu: fundraising, marketing, fin. plánování, psaní projektů, PR, benchmarking, koncepce získávání fin. prostředků, fundraiserská síť, dlouhodobý fin. plán, apod.

Rozsah kurzu: 32 hod.

Cílové skupiny: vedoucí pracovníci v soc. službách

Proběhne 1 běh kurzu pro 14 osob.

 

Za hodiny se pokládají tzv. výukové hodiny. Jednou výukovou hodinou se myslí 45 min. Maximální možný počet výukových hodin na jeden den přitom činí 8 výukových hodin. Po každých max. 4 výukových hodinách musí byt zajištěna min. 30 min. přestávka.

 

2.   Dodavatel zajišťuje komplexní službu včetně tvorby obsahové podoby kurzů, lektorů, technického zařízení potřebného k výuce, studijních materiálů.

 

3.   Součástí dodávky vzdělávacích aktivit je poskytnutí studijních materiálů vztahujících se k uvedeným kurzům všem účastníkům kurzu vždy při zahájení kurzu a zajištění technického zařízení nezbytného k realizaci výuky. Studijní materiály předá dodavatel zadavateli v elektronické podobě minimálně 3 pracovní dny před termínem realizace kurzu a v černotisku nejpozději v den realizace kurzu účastníkům kurzu.

4.   Dodavatel zajistí na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenční listiny, evaluační dotazníky, atd.) dodržení pravidel povinného minima publicity Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) a dokumentaci jejich dodržení.

5.   Dodavatel zajistí podepsání prezenčních listin všemi účastníky a lektorem, a vyplnění evaluačních dotazníků z každého jím organizovaného kurzu. Součástí prezenční listiny musí být také identifikace cílové skupiny dle pracovního zařazení na pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách.

6.   Dodavatel zajistí poskytnutí zpětné vazby. Po ukončení vzdělávacích aktivit zpracuje dodavatel souhrnnou zprávu s vyhodnocením průběhu, hodnocení účastníky formou hodnotících formulářů a výsledků vzdělávání.

7.   V závěru kurzu dodavatel vystaví každému účastníkovi kurzu osvědčení o absolvování kurzu dle platné akreditace.

8.   Originál dokumentace kurzu (např. prezenčních listina evaluačních dotazníků) a jejich elektronickou podobu (ve formátu .pdf nebo .jpeg) předá dodavatel zadavateli nejpozději společně s fakturou.

 

9.   Dodavatel musí respektovat pravidla OP LZZ a realizovat zakázku v souladu s těmito pravidly.

10.   Dodavatel je povinen u veškerých materiálů souvisejících s dodávkou dodržovat pravidla vizuální identity ESF a OP LZZ, daná platným Manuálem pro publicitu OP LZZ 2007-2013.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 217500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Kurzy budou realizovány v termínech určených zadavatelem po dohodě s dodavatelem v období od 3/2015 do 6/2015.

Místo dodání / převzetí plnění:
Kurzy budou realizovány prezenční formou v prostorách poskytovatelů soc. služeb Sdružení Neratov, o.s. v Královéhradeckém kraji a Oblastní charita Havlíčkův Brod v kraji Vysočina.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH – váha 100 % (bude hodnocena nabídková cena bez DPH za každou dílčí část zakázky) Výpočet: Celková nabídková cena za každou dílčí část zakázky bude hodnocena bez DPH. Při hodnocení nabídkové ceny (číselného kritéria) bude použit následující vzorec: nejnižší nabídková cena 100 x ------------------------------------- x váha vyjádřená v % hodnocená nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
1. Čestné prohlášení uchazeče podepsané statutárním zástupcem k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 3. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání nebo jiné povolení k činnosti v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. 4. Kopie platných akreditací kurzů udělených v rámci dalšího vzdělávání soc. pracovníků, pracovníků v soc. službách a vedoucích pracovníků v soc. službách od MPSV ČR dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, a to v časovém rozsahu a pro uvedené cílové skupiny stanovené u jednotlivých oblastí vzdělávání. Uchazeč předloží kopie akreditací u všech kurzů, které jsou předmětem zakázky.V případě zajištění konkrétní oblasti vzdělávání subdodavatelem doloží uchazeč v nabídce také identifikaci subdodavatele a platnou akreditaci subdodavatele na oblast vzdělávání, kterou bude subdodavatel zajišťovat. Veškeré doklady a čestná prohlášení budou předloženy v prosté kopii, originále nebo úředně ověřené kopii. Doklady nesmí být starší 90 dnů. Splnění kvalifikačních požadavků je podmínkou dalšího hodnocení nabídky uchazeče.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč je povinen doložit doklad o oprávnění osoby jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Čeština

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: /

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.10, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky:
1. Zadavatel připouští možnost zajištění zakázky prostřednictvím subdodavatelů. V případě zajištění konkrétní oblasti vzdělávání subdodavatelem doloží uchazeč v nabídce také identifikaci subdodavatele a platnou akreditaci subdodavatele na oblast vzdělávání, kterou bude subdodavatel zajišťovat. 2. Uchazeč navrhne znění smlouvy podle stanovených požadavků. Návrh smlouvy bude součástí podané nabídky a podepsán statutárním zástupcem společnosti uchazeče nebo oprávněnou osobou. 3. Návrh smlouvy musí kromě minima stanoveného Příručkou pro zadávání zakázek (aktuální příručka D9 desatera OP LZZ) obsahovat také: • Povinnost dodavatele řídit se pravidly publicity a vizuální identity ESF a OP LZZ, daná platným Manuálem pro publicitu OP LZZ 2007-2013, • povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), • sankci dodavateli za nesplnění povinnosti dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) ve výši 20% celkové ceny zakázky, • povinnost dodavatele uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti s plněním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od roku následujícího po ukončení financování projektu, ze kterého je tato zakázka financována (v tomto případě do 31. 12. 2026). 4. Uchazeč v návrhu smlouvy uvede tyto platební podmínky: Placení za poskytnuté služby bude prováděno zpětně po dokončení vzdělávání v rámci každého běhu kurzu. Přílohou k faktuře budou originály prezenčních listin a evaluačních dotazníků. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohy. Úhrada za plnění Díla bude Zadavatelem prováděna v české měně. Splatnost faktur je minimálně 15 dní ode dne jejich doručení Zadavateli. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu (dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Nebude-li Dodavatelem předložená faktura obsahovat tyto náležitosti, bude Dodavateli Zadavatelem odeslána do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá Dodavatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení, smluvní pokutu ani jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím opravené nebo doplněné faktury. 5. Nabídka i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace musí být pevně spojeny a zajištěny proti neoprávněné manipulaci a budou očíslovány vzestupnou řadou. 6. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 7. Obálka musí být opatřena těmito náležitostmi: • názvem zakázky a registračním číslem projektu • nápisem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ OP LZZ – VZDĚLÁVÁNÍ – NEOTVÍRAT“ • názvem / obchodní firmou / jménem uchazeče, sídlem / adresou uchazeče • názvem společnosti zadavatele. 8. Nabídková cena bude stanovena v českých korunách (CZK). Nabídková cena nesmí překročit maximální hodnotu zakázky. Nabídková cena bude dále členěná následovně: • Celková nabídková cena v členění cena bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH. • Nabídková cena za každou oblast vzdělávání v členění jednotková cena bez DPH, cena bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně DPH. • Neplátci DPH uvedou u DPH hodnotu 0,- Kč a poznámku, že se nejedná o plátce DPH, uvádějí tedy finální cenu zakázky, resp. uvedou, že kurzy jsou osvobozeny od DPH. 9. Celková maximální nabídková cena bez DPH za celou zakázku nesmí překročit částku 217 500,- Kč. Při tvorbě ceny za jednotlivé kurzy vycházejte z následujícího seznamu počtu jednotek pro jednotlivé oblasti vzdělávání: 1) Individuální plánování: 26. 2) Standardy kvality soc. služeb: 30. 3) První pomoc: 18. 4) Získávání fin. prostředků: 14 Celková maximální nabídková cena za osobu / kurz (jednotková cena) u jednotlivých kurzů včetně DPH je následující: Jednotková cena nesmí být překročena. 1) Individuální plánování: max. 2 100,- Kč bez DPH). 2) Standardy kvality soc. služeb: max. 3 150,- Kč bez DPH). 3) První pomoc: max. 1 000,- Kč bez DPH). 4) Získávání fin. prostředků: max. 3 600,- Kč bez DPH). 10. Uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy tak, aby tato smlouva byla uzavřena do 7 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky. V případě, že vybraný uchazeč tuto součinnost ve stanovené lhůtě neposkytne, má zadavatel právo uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí, popř. zvážit možnost vyhlášení nového výběrového řízení. Na jednání s druhým, příp. dalším uchazečem se vztahuje postup podle věty druhé. 11. Nabídka musí být odevzdána v následující struktuře: a. Identifikační údaje uchazeče. b. Prokázání splnění kvalifikačních požadavků. c. Nabídková cena v členění dle bodu 9 a 10. d. Návrh smlouvy, který bude v souladu s popisem předmětu zakázky vymezeném v této výzvě. e. Návrh metodiky a obsahu vzdělávání (obsah vzdělávacího programu, zpracování vzdělávacího programu z hlediska programu kurzu, použité výukové metody a technické vybavení, návrh vzdělávacích materiálů a učebních pomůcek v rozsahu min. 10 normostran za každou dílčí část zakázky, na kterou je nabídka podávána. 12. Uchazeč je povinen zpracovat nabídku a veškeré informace nezbytné pro její hodnocení v přehledné a průkazné formě. V případě uvedení zmatečných či nepravdivých informací, nebude k těmto částem nabídky při hodnocení přihlíženo. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si veškeré informace uvedené v nabídce.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Závady v zadávací dokumentaci. Zadávací řízení zrušeno ve lhůtě pro podání nabídek.

Datum ukončení: 25. 2. 2015


 
Uveřejněno: 13. 2. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016