Zpět

IT kurz – počítačová grafika – programy Adobe

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10638

Název zakázky: IT kurz – počítačová grafika – programy Adobe

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 7. 2015

Název/obchodní firma zadavatele: Okresní hospodářská komora Přerov

Sídlo zadavatele: Generála Štefánika 8, Přerov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Martin Dýčka, 581 208 735, hkprerov@hkprerov.cz

IČ zadavatele: 47676981

DIČ zadavatele: CZ47676981

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Martin Dýčka
  • Telefon: 581 208 735
  • E-mail: hkprerov@hkprerov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 8. 2015 15:30

Místo pro podání nabídek:
Okresní hospodářská komora Přerov Generála Štefánika 8 750 02 Přerov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka kurzu – IT kurz – počítačová grafika – programy Adobe v rozsahu minimálně 24 h v rámci projektu „NOVÁ ŠANCE 2“, jehož realizátorem je Okresní hospodářská komora Přerov.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 7500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín realizace zakázky: srpen 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Přerov

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán · Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: čeština

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 2.0, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 21. 7. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016