Zpět

Minitender I.: Právní služby k PK

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10648

Název zakázky: Minitender I.: Právní služby k PK

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 8. 2015

Název/obchodní firma zadavatele: Ministerstvo kultury

Sídlo zadavatele: Maltézské náměstí 471/1, Praha -Malá Strana 11

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Ondřej Novák 257 085 526 ondrej.novak@mkcr.cz

IČ zadavatele: 00023671

DIČ zadavatele: CZ00023671

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Josef Praks
 • Telefon: 257 085 533
 • E-mail: josef.praks@mkcr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 8. 2015 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka musí být podána v elektronické podobě prostřednictvím elektronického tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000374.profil.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování právního poradenství pro potřeby zadavatele v rámci projektu „Vytvoření a implementace jednotné resortní metodiky projektového řízení Ministerstva kultury“, a to v násl. rozsahu:

 

Předmětem plnění bude vytvoření šablon dokumentů pro účely zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zadavatel požaduje vypracovat následující šablony dokumentů:

 

 • Zadávací dokumentace pro účely veřejných zakázek malého rozsahu:

  • dodávky,

  • služby,

  • stavební práce.

 • Zadávací dokumentace pro účely veřejných zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení:

  • dodávky,

  • služby,

  • stavební práce.

 • Zadávací dokumentace pro účely otevřeného řízení (podlimitní i nadlimitní) –

  • dodávky,

  • služby,

  • stavební práce.

   Šablony zadávacích dokumentací musí být návodné, musí v nich být vhodně odkazováno na patřičná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, případně v nich může být obsažena příkladná možnost výběru či doplnění. Vždy bude samostatný dokument pro dodávky, pro služby a pro stavební práce.

    

 • kupní smlouva

 • kupní smlouva vč. úpravy licenčních ujednání (např. na nákup software)

 • smlouva o dílo – stavební práce

 • smlouva o dílo – dodávka vč. instalace

 • smlouva o poskytování služeb

 • rámcová smlouva – dodávky

 • rámcová smlouva – služby

   

 

Při vytváření šablon dokumentů musí uchazeč úzce spolupracovat se zadavatelem za účelem zapracování jeho požadavků do šablon (např. některé sankční podmínky či jiná vhodná smluvní ujednání, vložení log či obrázků, struktura dokumentu apod.). Před každou fakturací musí zadavatel plnění odsouhlasit.

 

Předmětem plnění bude dále rovněž zpracování již konkrétního návrhu obchodní smlouvy a kontrola zadávací dokumentace pro účely zadávacího řízení s názvem „SW technologie projektového řízení a centralizace dokumentového uložiště projektů“ (VZMR). Z pohledu smlouvy se bude jednat o smlouvu o dílo, přičemž je předmětem veřejné zakázky dodání software a následující služby (např. instalace, podpora, servis, licenční podmínky).

Předpokládaný rozsah prací je stanoven na max. 220 hodin.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 200000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od podpisu smlouvy do 15. 11. 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Praha

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Dodavatelé účastnící se rámcové smlouvy prokázali kvalifikaci již v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jejíž výsledkem byla rámcová smlouva. Z tohoto důvodu nebude kvalifikace prokazována.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána elektronicky cestou elektronického tržiště veřejné správy na profilu zadavatele: https://www.tendermarket.cz/Z00000374.profil..

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 11. Pravidly systému používání elektronických tržišť, subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit, které jsou přílohou usnesení vlády ČR ze dne 18. 12. 2013, číslo 981. Rámcovou smlouvou o poskytování právních služeb ze dne 24.4.2015.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Schmitz & Partners, advokátní kancelář,s.r.o.
  IČ: 02707926
  DIČ: CZ02707926
  Sídlo: Malá Štěpanská 1932/3, Praha 2 120 00
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: JUDr. Jakub Schmitz
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol, s.r.o.
  IČ: 02476649
  DIČ: CZ02476649
  Sídlo: Vlastina 602/23, Plzeň - Severní Předměstí 320 00

 • 3. uchazeč
  Název: Bělina & Partners advokátní kancelář, s.r.o.
  IČ: 01614606
  DIČ: CZ01614606
  Sídlo: Pobřežní 370/4, Praha - Karlín 186 00

 • 4. uchazeč
  Název: Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partněři v.o.s.
  IČ: 25589644
  DIČ: CZ25589644
  Sídlo: Doublebská 1699/5, Praha - Nusle 140 00
 • 5. uchazeč
  Název: Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
  IČ: 29316006
  DIČ: CZ29316006
  Sídlo: Slovákova 279/11, Brno - Veveří 602 00

Datum ukončení: 21. 8. 2015


 
Uveřejněno: 6. 8. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016