Zpět

Odborné vzdělávání OZP/OZZ zaměstnanců společnosti TABUC-PACK s.r.o.

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10656

Název zakázky: Odborné vzdělávání OZP/OZZ zaměstnanců společnosti TABUC-PACK s.r.o.

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 8. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: TABUC-PACK s.r.o.

Sídlo zadavatele: Pražská 22 - Úpořiny, 415 01 Teplice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Dagmar Doleželová 608 043 824, dolezelova@czcis.cz

IČ zadavatele: 25407872

DIČ zadavatele: CZ25407872

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Zdeněk Kubát
 • Telefon: 604999830
 • E-mail: zdenek.kubat@tabuc-pack.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 8. 2015 12:10

Místo pro podání nabídek:
Pražská 22 - Úpořiny, Teplice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích aktivit zaměstnanců v souladu s požadavky zadavatele na obsahovou náplň kurzů.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1500000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
srpen/září 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Teplice

Pravidla pro hodnocení nabídek:
ekonomická výhodnost nabídky 60 % nabídková cena 40 % Navržený způsob realizace dodávky služeb včetně plánu vzdělávacích aktivit

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
* výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán * doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku) * čestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle § 53 odst. 1 a 2 ZVZ * čestné prohlášení dle § 50 odst 1 písm c) ZVZ * uchazeč splní technický kvalifikační předpoklad dle §56 odst. 1 a) ZVZ: * předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech v min. rozsahu: * 3 služby obdobného charakteru tj. realizace vzdělávacích aktivit * Součástí seznamu bude osvědčení vydané či podepsané zadavatelem nebo smlouva s jinou osobu a doklad o uskutečnění plnění od dodavatele, není-li v současné době osvědčení od zadavatele získat. * Uchazeč splní technický kvalifikační předpoklad dle § 56 odst. E) ZVZ: * předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců v min. rozsahu: * 1 osoba s VŠ vzděláním na pozici manažera projektu, 3 roky praxe v oblasti vzdělávacích aktivit * Kvalifikační předpoklad uchazeč doloží kopií VŠ diplomu a profesním CV včetně čestného prohlášení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi D9, odst. 2.1.2. na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Orbis Empirica s.r.o.
  IČ: 03415589
  DIČ: CZ03415589
  Sídlo: Masarykovo nábř. 247/14, Praha 1, 110 00
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Ivana Doubková
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: bfz-vzdělávací akademie s.r.o.
  IČ: 27965945
  DIČ: CZ27965945
  Sídlo: Provaznická 16, Cheb 350 02

 • 3. uchazeč
  Název: Centrum andragogiky s.r.o.
  IČ: 27489698
  DIČ: CZ27489698
  Sídlo: K Dolíkám 809/8b, Hradec Králové, 503 11

 • 4. uchazeč
 • Název: Everesta s.r.o.
 • IČ: 25014650
 • DIČ:CZ25014650
 • Sídlo: Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa

 

 •  5. uchazeč
 • Název: BDO Advisory s.r.o.
 • IČ:27244784
 • DIČ: CZ27244784
 • Sídlo: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

 

 • 6. uchazeč
 • Název: Comfort Credit s.r.o.
 • IČ: 24235610
 • DIČ: CZ24235610
 • Sídlo: Argentinská 20, 170 00 Praha 7

 

 • 7. uchazeč
 • Název: PhDr. Martin Opatrný
 • IČ: 75362970
 • DIČ: CZ75362970
 • Sídlo: Trojská 101, 182 00 Praha 8

 

Datum ukončení: 2. 9. 2015


 
Uveřejněno: 15. 8. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016