Zpět

Podpora domů na půl cesty v Jihočeském kraji

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10169

Název zakázky: Podpora domů na půl cesty v Jihočeském kraji

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 10. 2014

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Jihočeský kraj

Sídlo zadavatele: U Zimního stadionu 1952/2

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Jiří Zimola Tel.:386720492 Email: zimola@kraj-jihocesky.cz

IČ zadavatele: 70890650

DIČ zadavatele: CZ70890650

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jana Moravcová
  • Telefon: 386 720 775
  • E-mail: moravcova@kraj-jihocesky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 11. 2014 09:00

Místo pro podání nabídek:
Poštou na adresu: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Jana Moravcová, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice nebo osobně na podatelnu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Základním cílem veřejné zakázky je zajištění sociální služby Domy na půl cesty (dle § 58 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a její dostupnosti na území Jihočeského kraje. Účelem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Účelem poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Sociální služba je poskytována pobytovou formou.

Části předmětu veřejné zakázky:

Část 1: Zajištění domů na půl cesty s místem plnění a poskytování služby na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

Část 2: Zajištění domů na půl cesty s místem plnění a poskytování služby na území obce s rozšířenou působností České Budějovice

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 972000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta zahájení veřejné zakázky: 20.10.2014 Lhůta pro poslední možné jednání končí dnem 29.10.2014 do 09.00 hod. Lhůta pro ukončení podání nabídek: 18.11.2014, do 9:00 hod. Zakázka bude realizována v době od 1.1.2015 do 30.09.2015.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky pro část 1 je území obce s rozšířenou působností Český Krumlov. Místem plnění veřejné zakázky pro část 2 je území obce s rozšířenou působností České Budějovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Podle § 34 odst. 2 písm. i) zákona nebude stanoveno hodnotící kritérium, protože je zakázka podle § 23, odst. 4 písm. a) zákona zadávána jedinému zájemci.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Základní kvalifikační předpoklady: Dodavatel v souladu s § 53 odst. 3 zákona předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona, a to v následujícím rozsahu: • k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba (organizace), tak všechny její statutární orgány nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; • k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. c), d) a e) zákona čestné prohlášení, ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky, z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele; • k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele; • k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. g) zákona čestné prohlášení, které nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky, z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele; • k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) zákona potvrzení od příslušného pracoviště správy sociálního zabezpečení, které nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky, • k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. i), j) k) zákona čestné prohlášení, které nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky, z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Profesní kvalifikační předpoklady: Dle § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, předložením: •Dle § 54 písm. a) zákona: kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky, starší 90 kalendářních dnů. •Dle § 54 písm. b) zákona: kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícímu příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Pozn.: Pokud z charakteru subjektu dodavatele vyplývá, že nemůže doložit žádný z výše uvedených dokumentů, doloží jiný relevantní doklad o právní subjektivitě (zřizovací listina, stanovy apod.). •Dle § 54 písm. c) zákona: kopie potvrzení o registraci sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomická a finanční způsobilost: •Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti danou veřejnou zakázku splnit. Technické kvalifikační předpoklady: • Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona předložením strukturovaných profesních životopisů zaměstnanců / pracovníků odpovědných za poskytování sociálních služeb v příslušné skupině zakázky, ze kterých bude zřejmé, že zakázka bude zajištěna: •nejméně 1 osobou se zkušenostmi s výkonem řídící funkce •nejméně 1 osobou s praxí v oblasti sociálních služeb v délce trvání minimálně 2 roky (lze doložit i v jedné osobě).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce. Uchazeč dále předloží v elektronické podobě, na nosiči CD, vyplněný návrh smlouvy. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.10 a Metodickým pokynem č. MP/93/OSVZ v platné verzi.

Další podmínky:
Dokumentace je ke stažení na www.individualni-projekt.cz


 
Uveřejněno: 20. 10. 2014
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016