Zpět

Příprava a tisk čtveřice odborných publikací projektu

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10716

Název zakázky: Příprava a tisk čtveřice odborných publikací projektu

Druh zakázky: Dodávky

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 12. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Sdružení místních samospráv ČR

Sídlo zadavatele: Nábřeží 599, 760 01 Zlín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. +420603578141 radimbz@seznam.cz

IČ zadavatele: 751 301 65

DIČ zadavatele: CZ751 301 65

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Tomáš Chmela
 • Telefon: +420724776797
 • E-mail: tajemnik@smscr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 12. 2015 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nábřeží 599, 760 01 Zlín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem dané veřejné zakázky je příprava a tisk trojice skript publikovaných v rámci projektu a příprava a tísky Metodiky meziobecní spolupráce. Součástí zakázky je zpracování materiálů předaných zadavatelem do podoby, která bude vhodná k tisku (formátování, editorské úpravy) a samotný tisk publikací včetně vazby. Výsledným produktem bude trojice skript připravených pro distribuci a další užití v projektu i po jeho ukončení.

Předmět veřejné zakázky sestává z následujících dílčích plnění:

1. 05.01.01 Tisk - Metodika meziobecní spolupráce, 05.01.03 Tisk - Metodika spolupráce obcí pro každého starostu (skripta) - redakční úprava a příprava k tisku, tisk studie, distribuce mezi starosty - spolupráce s realizátorem projektu

2. 05.01.02 Tisk - Operační programy v kostce (skripta) - příprava, zpracování, redakční úprava, autorizace, tisk a vydání skript, spolupráce na distribuci mezi starosty v zapojeném území a odbornou veřejností

3. 05.01.04 Tisk - Studie výkonu veřejné fsprávy na platformě MAS pro každého starostu (skripta) - redakční úprava a příprava tisku, tisk studie, distribude mezi starosty - spolupráce s realizátorem projektu

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 241887,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
23. 12. 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Nábřeží 599, 760 01 Zlín

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele · Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán · Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: čeština

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi platné k 2. 3. 2015, č. vydání 2.0, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky:
Bližší specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 1 této výzvy - Specifikace předmětu veřejné zakázky.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název: TIGRIS, spol. s r. o.
  IČ: 607 02 559
  DIČ: CZ60702559
  Sídlo: Nábřeží 599, Zlín
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Pavel Maňásek
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název:
  IČ:
  DIČ:
  Sídlo:

 • 3. uchazeč
  Název:
  IČ:
  DIČ:
  Sídlo:

Datum ukončení: 16. 12. 2015


 
Uveřejněno: 3. 12. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016