Zpět

Rekvalifikace pro veterány válečných konfliktů

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10369

Název zakázky: Rekvalifikace pro veterány válečných konfliktů

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 12. 2014

Název/obchodní firma zadavatele: Kanu system s.r.o.

Sídlo zadavatele: Královka 629/16, 621 00 Brno – Řečkovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Dagmar Zemanová, jednatelka, tel.: +420 775 740 020, mail: zemanova@kanu.cz

IČ zadavatele: 27685993

DIČ zadavatele: CZ27685993

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Dagmar Zemanová, jednatelka
 • Telefon: +420 775 740 020
 • E-mail: zemanova@kanu.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 1. 2015 10:00

Místo pro podání nabídek:
Královka 629/16, 621 00 Brno – Řečkovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, příp. zprostředkovatele služeb souvisejících s rekvalifikací válečných veteránů, které jsou v podrobnostech specifikovány v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Specifikace dílčích součástí tvořících předmět veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky:

1)    Zprostředkování zaměstnání

2)    Řidičská oprávnění

3)    Rekvalifikační kurzy

4)    Pronájem školicích prostor – motivační kurz

5) Pronájem školicích prostor – kurz IT dovedností

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 928000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
leden 2015 - listopad 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Projekt bude dostupný veteránům z celé ČR kromě hl.m. Prahy a Ústeckého kraje. Z těchto důvodů volí zadavatel většinu krajů reprezentovaných krajskými městy, výjimkou je Středočeský kraj, tj.: Kladno, České Budějovice, Plzeň 1, Karlovy Vary, Liberec, Hradec Králové, Pardubice I, Jihlava, Brno-střed, Olomouc, Zlín, Moravská Ostrava a Přívoz. Pobočky regionální: místní kanceláře Sdružení válečných veteránů v Plzni, Praze, Brně, Ostravě (kontaktování, motivace, diagnostika, terénní práce a poradenství). V těchto městech budou také pronajaty školící prostory pro motivační kurz a kurz IT dovedností. Školící prostory rekvalifikací budou zajišťovat v rámci svých služeb dodavatelé v místech dostupných cílové skupině.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude prováděno analogicky dle § 78 a § 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky v souladu s následujícími dílčími hodnotícími kritérii: KRITÉRIUM VÁHA 1. Celková nabídková cena 40 % 2. Kvalita nabízených služeb 30 % 3. Metodika způsobu realizace 30 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Splnění kvalifikace prokáže dodavatel, který splní kvalifikační předpoklady vymezené zadavatelem analogicky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), uvedené v této zadávací dokumentaci. Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky se rozumí dodavatel, který: splní základní kvalifikační předpoklady analogicky podle § 53 ZVZ, splní profesní kvalifikační předpoklady analogicky podle § 54 ZVZ, splní technické kvalifikační předpoklady analogicky podle § 56 ZVZ, předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku analogicky podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ. Podrobné požadavky na prokázání splnění kvalifikace obsahuje zadávací dokumentace. Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů doklady požadovanými zadavatelem v zadávací dokumentaci. Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele se musejí vztahovat výhradně k osobě dodavatele se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem dodavatele a jejíž veškeré závazky převzal dodavatel.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.10, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky:
Součástí nabídky bude rovněž písemný návrh smlouvy, který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Podrobná specifikace požadavků zadavatele uvedených v této výzvě je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. O poskytnutí zadávací dokumentace lze písemně (včetně e-mailu) požádat kontaktní osobu zadavatele.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Credit Marketing, s.r.o.
  IČ: 27667979
  DIČ: CZ27667979
  Sídlo: Tuřanka 115, 627 00 Brno
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Luděk Dobšík
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název:
  IČ:
  DIČ:
  Sídlo:

 • 3. uchazeč
  Název:
  IČ:
  DIČ:
  Sídlo:

Datum ukončení: 6. 1. 2015


 
Uveřejněno: 23. 12. 2014
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016