Zpět

Rekvalifikační kurzy v Jihočeském kraji 2015 - 2018 - opětovné vyhlášení

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10441

Název zakázky: Rekvalifikační kurzy v Jihočeském kraji 2015 - 2018 - opětovné vyhlášení

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 2. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky

Sídlo zadavatele: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Ivan Loukota, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích, +420 950 109 300, ivan.loukota@cb.mpsv.cz

IČ zadavatele: 72496991

DIČ zadavatele: -

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Jaroslav Klein
 • Telefon: 950 109 487
 • E-mail: jaroslav.klein@pt.mpsv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 4. 2015 12:00

Místo pro podání nabídek:
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českých Budějovicích Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice Při osobním podání se místem podání nabídek rozumí podatelna úřadu práce na téže adrese v přízemí vpravo za vstupními dveřmi hlavního vchodu.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také „VZ“) je zajištění rekvalifikace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,  ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o zaměstnanosti“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání.  Rekvalifikace bude realizována na základě rámcových smluv uzavřených pouze s jedním uchazečem na každou část veřejné zakázky specifikované v článku 1. Popis, základní informace o předmětu zakázky a obecné technické podmínky veřejné zakázky a v Příloze č.1 - Specifikace a technické podmínky jednotlivých rekvalifikačních kurzů.

Veřejná zakázka je v souladu s § 98 zákona o veřejných zakázkách rozdělena do 24 částí. Uchazeči mohou podávat nabídky na jednu část, na více částí nebo na všechny části veřejné zakázky.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 52230000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení: 1. pololetí roku 2015 Předpokládané ukončení: v průběhu roku 2019 Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. S vybranými dodavateli jednotlivých částí veřejné zakázky budou uzavřeny rámcové smlouvy na dobu 4 let ode dne nabytí jejich účinnosti. Platby budou vypořádány nejpozději do dvou měsíců po ukončení plnění dle poslední rámcové smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit plnění v termínu, který stanoví zadavatel v písemné výzvě k realizaci rekvalifikačního kurzu.

Místo dodání / převzetí plnění:
Jihočeský kraj Místa plnění veřejné zakázky pro jednotlivé části VZ jsou specifikována v Příloze č. 1 - Specifikace a technické podmínky jednotlivých rekvalifikačních kurzů této zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje realizaci kurzu pro jednotlivé části veřejné zakázky ve všech místech uvedených pro příslušnou část veřejné zakázky v Příloze č. 1-Specifikace a technické podmínky jednotlivých rekvalifikačních kurzů.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Dodavatel je povinen prokázat základní kvalifikační předpoklady v souladu s podmínkami pro nadlimitní veřejnou zakázku. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který 1)splní základní kvalifikační předpoklady (podle § 53 zákona), 2)splní profesní kvalifikační předpoklady (podle § 54 zákona), 3)předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídky se podávají písemně pro každou část veřejné zakázky samostatně v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením firmy (např. razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče). Obálka musí být označena názvem NEOTVÍRAT– VZ Rekvalifikační kurzy v Jihočeském kraji 2015 – 2018 - opětovné vyhlášení, číslo a název části, pro kterou je nabídka podána. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž lze zaslat oznámení dle § 71 odst. 5 a 6 zákona o veřejných zakázkách.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.10.

Další podmínky:
Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

Část 3:

 • Vítězný dodavatel
  Název: MAVO s.r.o.
  IČ: 62579461
  DIČ: CZ
  62579461
  Sídlo: Černošická 20, 252 28 Vonoklasy 
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Mgr. Václav Mašek
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická
  IČ: 00582158
  DIČ:CZ00582158
  Sídlo: Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice 

Část 5:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Nemocnice Český Krumlov a.s.
  IČ: 26095149
  DIČ: CZ
  26095149
  Sídlo: Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov - Horní Brána 
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Mgr. Jaroslav Šíma
  Poznámka k dodavateli: 

Část 7:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická České Budějovice

  IČ: 00582158
  DIČ:CZ00582158
  Sídlo: Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice 
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Bc. Jan Šindelář 
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy
  IČ: 12907731
  DIČ:CZ12907731
  Sídlo: Budějovická 421/10, 391 02 Sezimovo Ústí

Část 8:

 • Vítězný dodavatel
  Název: EGE, spol. s r.o.
  IČ: 15771695
  DIČ: CZ
  15771695
  Sídlo: Novohradská 397/34, 370 08 České Budějovice 
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Jan Burger
  Poznámka k dodavateli: 

Část 9:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Autoškola školící centrum CB s.r.o.
  IČ: 28083504
  DIČ: CZ
  28083504
  Sídlo: Husova 523/30, 370 21 České Budějovice 
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Josef Němec
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: Autoškola ABC s.r.o.
  IČ: 28132785
  DIČ:CZ28132785
  Sídlo: Vodní 233/3, 370 01 České Budějovice

Část 10:

 • Vítězný dodavatel
  Název:
  AUTOŠKOLA BENASI s.r.o.
  IČ: 46683291
  DIČ: CZ
  46683291
  Sídlo: Pod Kamenem 179, 381 01 Český Krumlov  
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Štefan Janošťák
  Poznámka k dodavateli:

Část 11:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Jakub Adam - AUTOŠKOLA
  IČ: 67146996
  DIČ: CZ609224854

  Sídlo: Václavská 70/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Jakub Adam
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: František Šetka
  IČ: 46692509
  DIČ:CZ46692509
  Sídlo: Italských legií 443, 377 01 Jindřichův Hradec 

Část 12:

 • ZRUŠENA 

Část 13:

 • ZRUŠENA 

Část 17:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č.Budějovice s.r.o.
  IČ: 60646764
  DIČ: CZ
  60646764
  Sídlo: Jeronýmova 28/22, 370 01 České Budějovice 
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: PhDr. Václav Švepeš
  Poznámka k dodavateli: 

 Část 18:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č.Budějovice s.r.o.
  IČ: 60646764
  DIČ: CZ
  60646764
  Sídlo: Jeronýmova 28/22, 370 01 České Budějovice 
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: PhDr. Václav Švepeš

  Poznámka k dodavateli: 

 Část 20:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č.Budějovice s.r.o.
  IČ: 60646764
  DIČ: CZ
  60646764
  Sídlo: Jeronýmova 28/22, 370 01 České Budějovice 
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: PhDr. Václav Švepeš

  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: IVEX, s.r.o.
  IČ: 45277460
  DIČ:CZ45277460
  Sídlo: Lohniského 848, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy 

Část 21:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č.Budějovice s.r.o.
  IČ: 60646764
  DIČ: CZ
  60646764
  Sídlo: Jeronýmova 28/22, 370 01 České Budějovice 
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: PhDr. Václav Švepeš

  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: IVEX, s.r.o.
  IČ: 45277460
  DIČ:CZ45277460
  Sídlo: Lohniského 848, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy 

 Část 22:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č.Budějovice s.r.o.
  IČ: 60646764
  DIČ: CZ
  60646764
  Sídlo: Jeronýmova 28/22, 370 01 České Budějovice 
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: PhDr. Václav Švepeš
   
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek
  IČ: 00511382
  DIČ:CZ00511382
  Sídlo: Komenského 86/14, 397 01 Písek 

Část 26:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č.Budějovice s.r.o.
  IČ: 60646764
  DIČ: CZ
  60646764
  Sídlo: Jeronýmova 28/22, 370 01 České Budějovice 
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: PhDr. Václav Švepeš
   
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek
  IČ: 00511382
  DIČ:CZ00511382
  Sídlo: Komenského 86/14, 397 01 Písek  

Část 27:

 • Vítězný dodavatel
  Název: IVEX, s.r.o.

  IČ: 45277460
  DIČ:CZ45277460
  Sídlo: Lohniského 848, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy 
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: p. Beranová
  Poznámka k dodavateli: před podepsáním rámcové smlouvy odstoupil z veřejné zakázky

 • 2. uchazeč - s tímto uchazečem byla uzavřena rámcová smlouva
  Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek
  IČ: 00511382
  DIČ:CZ00511382
  Sídlo: Komenského 86/14, 397 01 Písek

           Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Mgr. Milan Rambous

Část 28:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí

  IČ: 12907731
  DIČ:CZ12907731
  Sídlo: Budějovická 421/10, 391 02 Sezimovo Ústí
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. František Kamlach
  Poznámka k dodavateli: 

Část 29:

 • ZRUŠENA

Část 30:

 • ZRUŠENA

Část 31:

 • ZRUŠENA

Část 32:

 • ZRUŠENA

Část 33:

 • ZRUŠENA

Část 34:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek

  IČ: 00511382
  DIČ:CZ00511382
  Sídlo: Komenského 86/14, 397 01 Písek  
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Mgr. Milan Rambous
  Poznámka k dodavateli:

Část 35:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Dům techniky České Budějovice spol. s r.o.
  IČ:  48201979
  DIČ: CZ
  48201979
  Sídlo: Plzeňská 2311/2a, 370 04 České Budějovice
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Anna Skálová
  Poznámka k dodavateli:

Datum ukončení: 31. 8. 2015


 
Uveřejněno: 20. 2. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016